Op naar één woningcorportatie in Altena?

3 augustus 2016

WoningcorporatiesAfgelopen dinsdag verscheen een artikel in het Brabants Dagblad over de salarissen van directeuren van woningcorportaties.  De moraal van het artikel is duidelijk. Directeuren van de corportaties die zich met name richten op het bedienen van mensen met een kleinere beurs verdienen massaal boven de norm. Als raadslid van de gemeente Aalburg kijk ik natuurlijk gelijk hoe het dan zit in de eigen gemeente. En wat blijkt?

Ons gebied met relatief weinig verhuurbare eenheden kent maar liefst drie (!) afzonderlijke woningcorporaties die actief zijn. Woonlinie, Meander en tot slot Land van Altena. De laatste richt zich op Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. De eerste twee zijn actief in het gehele gebied. Als je dan de beloningen van de directies zijn gaan op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Elke directeur verdiend ruim boven de norm. De norm voor alle drie de corporaties is 130.600 euro.  Voor drie woningcorportaties kom je dus totaal op 391.800 euro. Als je beloningen van de directeuren bij elkaar optelt kom je uit op 638.492 euro. Kanttekening hierbij is dat Meander de cijfers op 2015, ondanks herhaald verzoek van het Brabants Dagblad niet heeft verstrekt. Hier zijn dan neem ik aan de cijfers van 2014 gebruikt.

Nu rijst de vraag: Is een dergelijk salaris verantwoord?  En hoe bepaal je dit dan? Ten eerste is daar de norm. Die is er niet voor niets. Een norm-salaris van boven de 10.000 euro per maand vind ik zeer riant. Einde discussie zou je dan kunnen zeggen. Maar als iemand nu extreem goed is en hij creëert zoveel toegevoegde waarde voor de organisatie en haar belanghebbenden? Dan is het toch niet erg als dit ook beloond wordt? Een prima liberaal standpunt waar ik wel moeite mee heb als het om een maatschappelijke organisatie gaat.  Ten derde kan er sprake zijn van gemaakte afspraken uit het verleden die niet in één keer teruggedraaid kunnen worden. Dat kan ik niet beoordelen maar daar zal zeker sprake van zijn.

Om een beter beeld te krijgen bij het tweede argument ( bovenmatig presteren ) ben ik op ‘onderzoek’ uitgegaan. Welke bronnen zijn dan snel te vinden? Ik heb twee bronnen geraadpleegd. De jaarverslagen van de woningcorporaties en de website de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.  Omdat Meander volgens het Brabants Dagblad de hoogste salaris som heeft en daarover een actueel visitatierapport te vinden is ( zie LINK ) kregen zij van mij de meeste aandacht.

En wat blijkt?  Meander scoort volgens de visitatiecommissie op twee van de vier hoofdindicatoren een onvoldoende. Enkele opvallende zin sneden uit het rapport:

 • Meander heeft geen duidelijke visie op de lange termijn.
 • Er is sprake van beperkt risicomanagement.
 • Gebrekkige samenwerking op het gebied van de leefbaarheid.
 • Op het gebied van Raad van Toezicht scoort men een onvoldoende.
 • De solvabiliteit scoort onder de norm. ( te hoge schulden )

Er worden daarentegen ook positieve elementen genoemd:

 • Meander scoort volgens de huurders een ruimte voldoende ( in 2015 krijgt men zelfs volgens het eigen jaarverslag een 7,9! )
 • Meander scoort op de gebieden van duurzaamheid, aandacht voor zorg ook goed. Een mooi voorbeeldproject is de Zuidrand in Eethen.

Kijkend naar de financiële cijfers valt op dat Meander t.o.v. de andere twee corportaties een hoge schuldenlast heeft. Waarschijnlijk door keuzes uit het verleden die verkeerd uitgepakt zijn. Over 2015 heeft men wel een goed positief bedrijfsresultaat gehaald.  Alles overwegend is de conclusie gerechtvaardigd dat er geen sprake is van een optimaal presterende organisatie. Overigens valt in het jaarverslag ook te lezen dat de bestuurder in 2015 168.000 euro heeft verdiend. Er is geen sprake meer van een twee-koppige directie. Wat echter ook opvalt is dat er sinds 2015 1,9 FTE met de omschrijving “Strategie en Beleid” zijn toegevoegd. Is daar sprake van een nieuw gecreëerde functies?

Het is aan de Raad van Commisarissen van Meander wat men met de beloning van de bestuurders doet. Niet aan de gemeenteraad. Wat mij persoonlijk betreft moet dit zeker aandacht hebben en aangepast worden. Men heeft wettelijk tot 2021 de tijd om dit te regelen.

Mij lijkt het belangrijker dat er voor de langere termijn één woningcorporatie in het Land van Heusden en Altena komt en dat men naar vermogen gaat presteren. Alleen al op de post van bestuurders is dan een flinke bezuiniging mogelijk. Daarnaast heeft de gemeente dan met één strategische gesprekspartner te maken om zowel voor de gemeente als per kern prestatieafspraken te maken. Dat niet alledrie de corporaties daar nu om staan te springen gezien de schuldpositie van Meander kan ik me voorstellen. Meanderen betekent het bochtig door het landschap bewegen. Hopelijk staat dat synoniem voor de flexibiliteit van de organisatie richting de toekomst.  Ik ga er vanuit dat men in staat is om positief te veranderen. De jaarcijfers over 2015 zijn in deze een zwaluw die hopelijk zomer gaat maken.

 • Jaap Budding 4 augustus 2016 at 04:44

  Terecht merk je op dat de gemeenteraad niet gaat over de woningcorporaties, zodat de vraag gerechtvaardigd is: waar bemoei je je mee? De woningcorporaties staan onder streng toezicht van De Haag, welk toezicht zich ook uit strekt over de beloningen van de top-bestuurders. Voorzover mij bekend worden te hoge salarissen door de toezichthouder ook aangepakt dus daarover hoef je niet te klagen of als je dat zo nodig toch wilt: wendt je dan tot de toezichthouder en niet tot de publieke opinie.

  Gelukkig is de gemeentelijke fusie-drang niet door gedrongen in wooncorporatie land. Goed geld naar slecht geld dragen is nooit een goede zaak. Bovendien werkt het creëren van een nieuwe woon-moloch contra productief zoals uit vele voorbeelden in den lande is gebleken. Zo lang de corporaties goed functioneren, is er geen enkele reden om ze verder te fuseren. Maar, ja de politiek graait ook graag in de kapitaal potten van de wooncorporaties (zie huurdersbelasting) en dat is ineens niet immoreel meer.