Browsing Category

wonen

Start met bouw appartementen in kerk Dussen

22 mei 2021

Bij mij als raadslid komen er regelmatig allerlei verzoeken langs van inwoners of projectontwikkelaars om eens mee te kijken naar een, in hun ogen, kansrijk bouwplan. Bij de realisatie van de plannen loopt men vast of heeft men zeker het gevoel dat men vast loopt. Meestal probeer ik dan via “stille diplomatie” mensen de juiste weg te wijzen. Regelmatig lukt dit maar soms zitten er gewoon ook teveel haken en ogen aan een plan dat het logisch is dat er uiteindelijk geen medewerking wordt verleend.

Voor de herbestemming van de kerk in Dussen ligt dat anders. Twee inwoners van Altena proberen al jaren hun plan goedgekeurd te krijgen. Realisatie van 20 starters- en seniorenappartementen in de voormalige kerk. Omdat het gebouw een gemeentelijk monument is, is de procedure terecht extra zorgvuldig. We moeten en willen zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Een commissie ruimtelijke kwaliteit ( CRK ) beoordeelt of de plannen met respect voor de monumentale waarden worden uitgevoerd. En hier knelt de schoen. Deze commissie neemt zeer ruim de tijd en legt de lat in mijn ogen hier te hoog.

Inmiddels is men overtuigd dat de wijze waarop de buitenkant van de kerk zichtbaar blijft, voldoet aan de monumentale toetssteen. Ook is men blij met de voorgestelde aanpassingen in de entree. Maar toch adviseert de commissie negatief over het totale plan. Men is het niet eens met de wijze waarop de binnenkant van het gebouw is vormgegeven. Hier wil men nog eens een tweetal appartementen laten vervallen. Dit zodat, naast in de entree, ook in het midden de kapconstructie in het zicht blijft. Hiermee wordt het financiële fundament onder dit bouwplan dusdanig instabiel dat de prijzen van de startersappartementen met minimaal 10-15 procent moeten stijgen.

In februari 2020 werden we als raadsleden al uitgenodigd om een kijkje te nemen in de kerk en inzicht te krijgen in de plannen. Iedereen was die middag enthousiast. Het bouwplan voorziet in een duidelijke behoefte en tegelijkertijd voorkomt het dat een gezichtsbepalend gebouw de komende jaren gaat verloederen omdat er geen onderhoud meer wordt gepleegd.

Foto bezoek 7 feb 2020

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Op basis van input van de CRK is de entree gewijzigd zodat daar de kapconstructie in beeld blijft. Maar nog steeds is er een langslepende discussie met de CRK en het college neemt maar geen besluit. De VVD heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld maar de antwoorden van het college stellen mij als CDA raadslid nog niet gerust.

De oproep aan het college is simpel. Stop met twijfelen en geef toestemming voor de realisatie van de appartementen conform het voorgestelde aangepaste bouwplan. Zorg hiermee dat de appartementen betaalbaar blijven en leg dus het laatste advies van de commissie naast u neer!! Het plan past perfect in de ambitie om meer woningen te realiseren voor de doelgroepen jongeren en senioren en het doet voldoende recht aan de monumentale waarden.

Altena Woonakkoord

3 februari 2020

Toen we met het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aangaven dat er een Deltaplan Wonen moest komen in Altena werden we een beetje uitgelachen door de andere partijen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we voor het woningprobleem bij meerdere gelegenheden aandacht gevraagd. Gelukkig ontstaat nu ook bij andere partijen steeds meer het inzicht dat er in Altena echt actie nodig is. Zo heeft de SGP het initiatief genomen voor een motie waarin het college wordt opgeroepen om voor de zomer een actieplan te maken.

Uiteraard ga ik namens het CDA deze motie mee indienen. Hoe breder dit geluid gedragen hoe beter. Tegelijkertijd zou ik graag zien dat er niet alleen plannen en visies worden gemaakt maar dat er ook daadwerkelijk gebouwd wordt. De vraag is nu echter wat zou er dan in zo’n plan moeten komen te staan?  Onderstaand een aantal mogelijke ingedriënten:

  1. Pak een aantal bestemmingsplannen met voorrang en urgentie op en neem hierin als gemeente de regie-rol. Voorbeelden zijn de Lange Wiep in Werkendam en Genderen-Zuid.
  2. Durf ruimte te bieden aan initiatieven voor tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap en het opdelen van grotere gebouwen in meerdere woon-eenheden.
  3. Breng in kaart welke grondposities de gemeente in bezit heeft waar op korte termijn aan de slag gegaan kan worden.
  4. Maak een Altena Woonakkoord. In Altena zitten een paar grotere aannemers en we beschikken over een leger aan ZZP-ers. Samen met woningcorporaties, project-ontwikkelaars en provincie kunnen zeker op de plekken waar de gemeente grond bezit snel slagen gemaakt worden.
  5. Straal per direct een grote ambitie uit als een moderne gemeente waar we het met elkaar maken!! Daarmee wordt Altena ook aantrekkelijker als werkgever.

De rode draad voor de langere termijn zou kunnen zijn dat er in en om elke kern gebouwd kan worden voor de autonome behoefte. Zo blijven de kernen vitaal. Dus geen onderscheid meer in A-, B- of C-kernen.  Deze strategische fout is ooit in het verleden gemaakt om onderscheid in grondprijzen te maken maar wie wil er nu wonen in een B- of C-kern?

Daarnaast zou de gemeente meer de regie-rol naar zich toe moeten trekken én tegelijkertijd meer ruimte bieden voor initiatieven en de partners van het Altena Woonakkoord. Een actievere grondpolitiek draagt hier toe bij.

Tenslotte moet de provincie worden gezien als een strategische partner en niet als lastig bestuursorgaan. Het zou mooi zijn als met de provincie afspraken gemaakt kunnen worden om voor kleinere plannen versneld die vallen binnen kaders over versnelde procedures.

Er zijn nog 66 wachtenden voor u…

7 december 2019

A.s. maandag wordt de nieuwe burgemeester van Altena, Egbert Lichtenberg, geïnstalleerd. Ter ere van deze heugelijke gebeurtenis staat er vandaag een interview met de kersverse “eerste burger” van Altena in het Brabants Dagblad gepubliceerd. Het gaat o.a. crisismanagement en de impact die zo’n benoeming op het gezin heeft. Als belangrijke dossiers voor het komende jaar noemt de burgemeester duurzaamheid, tekorten in de zorg en het subsidiebeleid. De zoektocht naar een geschikte woning in Altena komt ook aan de orde.

Burgemeester Egbert Lichtenberg

Eerder deze week kwamen de woningcorporaties en huurdersverenigingen met een ronkend persbericht. Men had de prestatie-afspraken voor 2020 ondertekend. Eén van de speerpunten is dat men de woningbehoefte in Altena in kaart gaat brengen en dit vertaald naar een woonprogramma. In welke kern moeten welke type woningen worden gebouwd. Op zich niet verkeerd maar is dat niet een beetje laat, dacht ik al lezende. De molens in woningcorporatie-land draaien nog niet op volle toeren…

Vanaf afgelopen maandag kunnen mensen inschrijven voor een huurdersproject van Woonlinie. Acht nul-op-de-meter woningen met een huur van 606 euro aan de rand van de kern Genderen. De belangstelling is gigantisch. In de loop van woensdag hadden al 84 (!!!) mensen zich ingeschreven. Dan is het zuur als je starter die al 10 jaar staat ingeschreven staat jezelf pas terugvindt op bijvoorbeeld plaats 67. Er zijn nog 66 wachtenden voor je. Dan voorlopig nog maar noodgedwongen bij pa en ma wonen.

Het lijkt mij al jaren duidelijk dat er voor veel kernen van Altena dringend behoefte aan nieuwe woningen en appartementen in de goedkopere klasse(n). Misschien niet het aantrekkelijkste segment voor een projectontwikkelaar maar wel een dringende noodzaak. De markt zit in bepaalde kernen echt op slot.

Hopelijk vindt onze nieuwe burgemeester snel een nieuwe geschikte woning in Altena. Tegelijkertijd verwacht ik dat hij een vierde belangrijk dossier hoog op zijn agenda zet –> Deltaprogramma Wonen voor Altena. Bij de installatie a.s. maandag zal ik hem dat in ieder geval bij het feliciteren vast een eerste keer melden.