Monthly Archives

september 2016

Blij dat booractiviteiten Vermilion gestopt zijn

29 september 2016

 

zwaansheuvel-vermilionVermilion staakt haar booractiviteiten aan de Zwaansheuvel en dat is goed nieuws.  Hoewel Vermilion in haar voorlichting trachtte alle mogelijke risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, kon ze de vrees voor schade niet wegnemen. Als mogelijke risico’s werden genoemd eventuele bodemdaling en de kans op een beving. De verwachte bodemdaling werd ingeschat op minder dan 2 centimeter. Nu vormt bodemdaling in Nederland en daarmee ook in het Land van Heusden en Altena een steeds groter probleem, misschien nog wel groter dan de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. Om droge voeten te houden wordt water weggepompt, maar door bodemdaling moet steeds harder gepompt worden en zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de bodem nog harder daalt. Alle risico’s op bodemdaling moeten dus voorkomen worden, ook bij booractiviteiten zoals van Vermilion. Het risico op een beving werd door Vermilion erkent, maar laag ingeschat. Toch wordt een beving daarmee niet uitgesloten. In Groningen zitten ze nu met de gevolgen van de vele bevingen door gaswinning.  Dan was nog sprake van fracken; het injecteren van de boorput met chemische stoffen om de gaswinning te stimuleren.  Hoewel hier sprake was van fracking ‘light’ erkende Vermilion dat ook hier een seismisch risico niet was uit te sluiten, al sprak ze van een ‘zeer laag risico’. Bovendien is de afstand tussen de boorlokatie en het gebied voor de drinkwatervoorziening in Genderen zeer gering, met alle mogelijke gevolgen van dien indien er iets mis zou gaan bij het fracken en chemische stoffen in de bodem terecht zouden komen.  Kortom al die risico’s tezamen maken van de gaswinning in ons regio niet wenselijk is. Zeker in een tijdperk waarin het benutten van alternatieve energiebronnen zoals zon, wind en water steeds sneller gaat.

Zowel gemeente als waterschap konden niet voorkomen dat de rijksoverheid een vergunning gaf voor de gasboringen, omdat dit niet tot haar bevoegdheden behoort. Toch zijn wij als raadslid in Aalburg en algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland blij met het stopzetten van de gaswinningen. Nu is nog sprake van tijdelijke stopzetting, maar wij hopen op een definitieve stopzetting. We kunnen onze energie beter steken in duurzame bronnen zoals zon, wind en water. Dat past in het CDA uitgangspunt rentmeesterschap; alleen zo geven we de aarde verantwoord door aan ons nageslacht.

Hannie Visser Kieboom en Arno Bouman