Dorpsraad 2.0 in Aalburg

21 maart 2015

de cirkel van overheidsparticipatieOverheidsparticipatie.  Een woord wat niet meer weg te denken is in de visie en stukken van menig gemeente. Overheden, dus ook lokale overheden trekken zich terug en geven meer ruimte aan inwoners. De gemeente faciliteert, stelt kaders en ondersteunt inwoners, organisaties en ondernemers bij het oppakken van initiatieven die de lokale leefbaarheid bevorderen.

Mooie volzin die moet verbloemen dat de overheid in Nederland zoveel taken op zijn eigen bordje heeft gelegd dat het niet meer te betalen is. Men wil een aantal taken afstoten. Sommige noemen dat keiharde bezuinigingsmaatregelen. Ik zie dit toch meer als “dwingen tot geluk”. Bijna elke vrijwilliger ervaart namelijk grote voldoening uit de taken en verantwoordelijkheden die hij of zij zelf heeft opgepakt. Of het nu is bij de sportvereniging, kerk, welzijnsorganisatie of als mantelzorger.  Samen kunnen we meer was ooit een verkiezingsslogan van het CDA.  Een waarheid als een koe. Uiteraard wel met een kanttekening. We mogen zeker een beroep doen op elkaar maar de overheid moet wel als vangnet en facilitator blijven opereren.

De gemeente Aalburg pretendeert voorop te lopen in deze omslag van denken. Of dat werkelijk zo is durf ik te betwijfelen. In onze regio worden altijd al veel zaken opgepakt door vrijwilligers. Of er nu op het gemeentehuis en al onze dorpen al sprake is van zo’n grote omslag in denken én handelen weet ik niet. Maar een begin is er zeker gemaakt. Om deze omslag te bevorderen is Aalburg rond 2004 gestart met het instellen van dorpsraden. Inmiddels is er met uitzondering van de kern Wijk en Aalburg overal een dorpsraad. Tot op heden zijn de dorpsraden veelal benut als klankbord, werden er gezamenlijk klussen opgeknapt en heeft men een rol vervult bij de uitvoering van de IDOP’s.

Aalburg wil graag door met de dorpsraden. En terecht. In een poging om dit te stimuleren is echter, in mijn ogen onbedoeld, de plank misgeslagen. Met behulp van een extern bureau ContourdeTwern ( waarom niet zelf??? ) is een nieuwe visie en convenant opgesteld.  Op 31 maart a.s. moet deze in de raadsvergadering worden vastgesteld. In dit convenant worden een aantal voorstellen gedaan die nu juist niet passen bij het door Aalburg zo gepredikte begrip overheidsparticipatie. Door bijvoorbeeld te stellen dat er sprake moet zijn van verplichte contributie en regelmatig termen richting de dorpsraad op te nemen zoals “moeten” en “dienen” schiet men weer in de reflex van dwingende kaders vanuit de gemeente naar de inwoners. Ook wordt de term dorpsraad 2.0 gebezigd. Een nieuwe verbeterde versie van wat al bestaat dus. Wat er nu precies beter en anders wordt is mij en ik denk ook de dorpsraden niet precies duidelijk. Kans vooralsnog gemist maar er is op 24 maart nog een herkansing.

Mijn advies is simpel. Geen verplichte contributie of automatische lidmaatschappen. Laat de dorpsraden en hun leden dit zelf bepalen. Een dorpsraad beslist zelf in welke mate men taken naar zich toe kan of wil trekken. Pakt men een taak of project op, dan horen hier uiteraard wel verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij. Kortom laat de initiatieven van onderop komen zodat de dorpsraad een katalysator kan zijn én blijven voor het proces van overheidsparticipatie. Onder druk van de terugtrekkende overheid verwacht ik dat dit proces min of meer vanzelf op gang blijft. Voorwaarde hiervoor: Blijf de dorpsraden wel faciliteren, ondersteunen, waarderen en stimuleren. Gebruik de dorpsraad als klankbord en partner in het stimuleren van de lokale leefbaarheid.

Lukt het onverhoopt niet om in Wijk en Aalburg een dorpsraad op te richten? Jammer, maar geen nood. Blijkbaar is er dan nog geen behoefte onder de inwoners en pakken andere maatschappelijke organisaties dit wellicht (al) op. Of het is wellicht zo dat er gewerkt moet worden met een tweetal wijkraden voor één dorp. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente hier dan zaken zelf blijft uitvoeren die in andere dorpen door vrijwilligers worden opgepakt. We betalen immers in alle dorpen evenveel “gemeentelijke contributie”.

 

 

 

 

  • Piet Hartman 21 maart 2015 at 19:36

    Ik kan het woord convenant niet meer horen. Bureaucratisch wantrouwen is het. Laat het aan het dorpsraden over wat ze willen doen. Enne: de ene dorpsraad is comateus, de andere dorpsraad vitaal. Dat wil niet zeggen dat het dorp ook comateus is, maar vaak wel…

  • Jaap Budding 22 maart 2015 at 05:52

    Overheidsparticipatie is eigenlijk een vreemd woord. Burgerparticipatie zou eigenlijk veel beter zijn. Vroeger – toen de overheid nog gewoon zijn eigen taken uit wilde voeren – was de term gewoon vrijwilligerswerk. Nóg betere term. De overheid probeert nu, zoals Arno al zegt, haar eigen onmacht te verhullen en door het invoeren van de term participatie krijgt vrijwilligerswerk ineens een door de overheid opgelegd dwangmatig karakter. Daarom kan ik me ook wel voorstellen dat die dorpsraden hun handen niet op elkaar kregen voor het dwangmatig karakter. En overheid …… zoek vooral naar wegen om je eigen taken naar behoren uit te voeren, reorganiseer, ga efficienter werken, maar wentel het niet af door te burger – die jullie al verplicht subsidieert – nog meer verplichtingen op te leggen. Steek de hand liever in eigen boezem.