Browsing Category

wonen

Altena Woonakkoord

3 februari 2020

Toen we met het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aangaven dat er een Deltaplan Wonen moest komen in Altena werden we een beetje uitgelachen door de andere partijen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we voor het woningprobleem bij meerdere gelegenheden aandacht gevraagd. Gelukkig ontstaat nu ook bij andere partijen steeds meer het inzicht dat er in Altena echt actie nodig is. Zo heeft de SGP het initiatief genomen voor een motie waarin het college wordt opgeroepen om voor de zomer een actieplan te maken.

Uiteraard ga ik namens het CDA deze motie mee indienen. Hoe breder dit geluid gedragen hoe beter. Tegelijkertijd zou ik graag zien dat er niet alleen plannen en visies worden gemaakt maar dat er ook daadwerkelijk gebouwd wordt. De vraag is nu echter wat zou er dan in zo’n plan moeten komen te staan?  Onderstaand een aantal mogelijke ingedriënten:

 1. Pak een aantal bestemmingsplannen met voorrang en urgentie op en neem hierin als gemeente de regie-rol. Voorbeelden zijn de Lange Wiep in Werkendam en Genderen-Zuid.
 2. Durf ruimte te bieden aan initiatieven voor tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap en het opdelen van grotere gebouwen in meerdere woon-eenheden.
 3. Breng in kaart welke grondposities de gemeente in bezit heeft waar op korte termijn aan de slag gegaan kan worden.
 4. Maak een Altena Woonakkoord. In Altena zitten een paar grotere aannemers en we beschikken over een leger aan ZZP-ers. Samen met woningcorporaties, project-ontwikkelaars en provincie kunnen zeker op de plekken waar de gemeente grond bezit snel slagen gemaakt worden.
 5. Straal per direct een grote ambitie uit als een moderne gemeente waar we het met elkaar maken!! Daarmee wordt Altena ook aantrekkelijker als werkgever.

De rode draad voor de langere termijn zou kunnen zijn dat er in en om elke kern gebouwd kan worden voor de autonome behoefte. Zo blijven de kernen vitaal. Dus geen onderscheid meer in A-, B- of C-kernen.  Deze strategische fout is ooit in het verleden gemaakt om onderscheid in grondprijzen te maken maar wie wil er nu wonen in een B- of C-kern?

Daarnaast zou de gemeente meer de regie-rol naar zich toe moeten trekken én tegelijkertijd meer ruimte bieden voor initiatieven en de partners van het Altena Woonakkoord. Een actievere grondpolitiek draagt hier toe bij.

Tenslotte moet de provincie worden gezien als een strategische partner en niet als lastig bestuursorgaan. Het zou mooi zijn als met de provincie afspraken gemaakt kunnen worden om voor kleinere plannen versneld die vallen binnen kaders over versnelde procedures.

Er zijn nog 66 wachtenden voor u…

7 december 2019

A.s. maandag wordt de nieuwe burgemeester van Altena, Egbert Lichtenberg, geïnstalleerd. Ter ere van deze heugelijke gebeurtenis staat er vandaag een interview met de kersverse “eerste burger” van Altena in het Brabants Dagblad gepubliceerd. Het gaat o.a. crisismanagement en de impact die zo’n benoeming op het gezin heeft. Als belangrijke dossiers voor het komende jaar noemt de burgemeester duurzaamheid, tekorten in de zorg en het subsidiebeleid. De zoektocht naar een geschikte woning in Altena komt ook aan de orde.

Burgemeester Egbert Lichtenberg

Eerder deze week kwamen de woningcorporaties en huurdersverenigingen met een ronkend persbericht. Men had de prestatie-afspraken voor 2020 ondertekend. Eén van de speerpunten is dat men de woningbehoefte in Altena in kaart gaat brengen en dit vertaald naar een woonprogramma. In welke kern moeten welke type woningen worden gebouwd. Op zich niet verkeerd maar is dat niet een beetje laat, dacht ik al lezende. De molens in woningcorporatie-land draaien nog niet op volle toeren…

Vanaf afgelopen maandag kunnen mensen inschrijven voor een huurdersproject van Woonlinie. Acht nul-op-de-meter woningen met een huur van 606 euro aan de rand van de kern Genderen. De belangstelling is gigantisch. In de loop van woensdag hadden al 84 (!!!) mensen zich ingeschreven. Dan is het zuur als je starter die al 10 jaar staat ingeschreven staat jezelf pas terugvindt op bijvoorbeeld plaats 67. Er zijn nog 66 wachtenden voor je. Dan voorlopig nog maar noodgedwongen bij pa en ma wonen.

Het lijkt mij al jaren duidelijk dat er voor veel kernen van Altena dringend behoefte aan nieuwe woningen en appartementen in de goedkopere klasse(n). Misschien niet het aantrekkelijkste segment voor een projectontwikkelaar maar wel een dringende noodzaak. De markt zit in bepaalde kernen echt op slot.

Hopelijk vindt onze nieuwe burgemeester snel een nieuwe geschikte woning in Altena. Tegelijkertijd verwacht ik dat hij een vierde belangrijk dossier hoog op zijn agenda zet –> Deltaprogramma Wonen voor Altena. Bij de installatie a.s. maandag zal ik hem dat in ieder geval bij het feliciteren vast een eerste keer melden.

Op naar één woningcorportatie in Altena?

3 augustus 2016

WoningcorporatiesAfgelopen dinsdag verscheen een artikel in het Brabants Dagblad over de salarissen van directeuren van woningcorportaties.  De moraal van het artikel is duidelijk. Directeuren van de corportaties die zich met name richten op het bedienen van mensen met een kleinere beurs verdienen massaal boven de norm. Als raadslid van de gemeente Aalburg kijk ik natuurlijk gelijk hoe het dan zit in de eigen gemeente. En wat blijkt?

Ons gebied met relatief weinig verhuurbare eenheden kent maar liefst drie (!) afzonderlijke woningcorporaties die actief zijn. Woonlinie, Meander en tot slot Land van Altena. De laatste richt zich op Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. De eerste twee zijn actief in het gehele gebied. Als je dan de beloningen van de directies zijn gaan op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Elke directeur verdiend ruim boven de norm. De norm voor alle drie de corporaties is 130.600 euro.  Voor drie woningcorportaties kom je dus totaal op 391.800 euro. Als je beloningen van de directeuren bij elkaar optelt kom je uit op 638.492 euro. Kanttekening hierbij is dat Meander de cijfers op 2015, ondanks herhaald verzoek van het Brabants Dagblad niet heeft verstrekt. Hier zijn dan neem ik aan de cijfers van 2014 gebruikt.

Nu rijst de vraag: Is een dergelijk salaris verantwoord?  En hoe bepaal je dit dan? Ten eerste is daar de norm. Die is er niet voor niets. Een norm-salaris van boven de 10.000 euro per maand vind ik zeer riant. Einde discussie zou je dan kunnen zeggen. Maar als iemand nu extreem goed is en hij creëert zoveel toegevoegde waarde voor de organisatie en haar belanghebbenden? Dan is het toch niet erg als dit ook beloond wordt? Een prima liberaal standpunt waar ik wel moeite mee heb als het om een maatschappelijke organisatie gaat.  Ten derde kan er sprake zijn van gemaakte afspraken uit het verleden die niet in één keer teruggedraaid kunnen worden. Dat kan ik niet beoordelen maar daar zal zeker sprake van zijn.

Om een beter beeld te krijgen bij het tweede argument ( bovenmatig presteren ) ben ik op ‘onderzoek’ uitgegaan. Welke bronnen zijn dan snel te vinden? Ik heb twee bronnen geraadpleegd. De jaarverslagen van de woningcorporaties en de website de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.  Omdat Meander volgens het Brabants Dagblad de hoogste salaris som heeft en daarover een actueel visitatierapport te vinden is ( zie LINK ) kregen zij van mij de meeste aandacht.

En wat blijkt?  Meander scoort volgens de visitatiecommissie op twee van de vier hoofdindicatoren een onvoldoende. Enkele opvallende zin sneden uit het rapport:

 • Meander heeft geen duidelijke visie op de lange termijn.
 • Er is sprake van beperkt risicomanagement.
 • Gebrekkige samenwerking op het gebied van de leefbaarheid.
 • Op het gebied van Raad van Toezicht scoort men een onvoldoende.
 • De solvabiliteit scoort onder de norm. ( te hoge schulden )

Er worden daarentegen ook positieve elementen genoemd:

 • Meander scoort volgens de huurders een ruimte voldoende ( in 2015 krijgt men zelfs volgens het eigen jaarverslag een 7,9! )
 • Meander scoort op de gebieden van duurzaamheid, aandacht voor zorg ook goed. Een mooi voorbeeldproject is de Zuidrand in Eethen.

Kijkend naar de financiële cijfers valt op dat Meander t.o.v. de andere twee corportaties een hoge schuldenlast heeft. Waarschijnlijk door keuzes uit het verleden die verkeerd uitgepakt zijn. Over 2015 heeft men wel een goed positief bedrijfsresultaat gehaald.  Alles overwegend is de conclusie gerechtvaardigd dat er geen sprake is van een optimaal presterende organisatie. Overigens valt in het jaarverslag ook te lezen dat de bestuurder in 2015 168.000 euro heeft verdiend. Er is geen sprake meer van een twee-koppige directie. Wat echter ook opvalt is dat er sinds 2015 1,9 FTE met de omschrijving “Strategie en Beleid” zijn toegevoegd. Is daar sprake van een nieuw gecreëerde functies?

Het is aan de Raad van Commisarissen van Meander wat men met de beloning van de bestuurders doet. Niet aan de gemeenteraad. Wat mij persoonlijk betreft moet dit zeker aandacht hebben en aangepast worden. Men heeft wettelijk tot 2021 de tijd om dit te regelen.

Mij lijkt het belangrijker dat er voor de langere termijn één woningcorporatie in het Land van Heusden en Altena komt en dat men naar vermogen gaat presteren. Alleen al op de post van bestuurders is dan een flinke bezuiniging mogelijk. Daarnaast heeft de gemeente dan met één strategische gesprekspartner te maken om zowel voor de gemeente als per kern prestatieafspraken te maken. Dat niet alledrie de corporaties daar nu om staan te springen gezien de schuldpositie van Meander kan ik me voorstellen. Meanderen betekent het bochtig door het landschap bewegen. Hopelijk staat dat synoniem voor de flexibiliteit van de organisatie richting de toekomst.  Ik ga er vanuit dat men in staat is om positief te veranderen. De jaarcijfers over 2015 zijn in deze een zwaluw die hopelijk zomer gaat maken.