Browsing Category

overheidsparticipatie

Voorkomen van kaalslag openbaar groen in Aalburg

9 juli 2015

Groen Samen Doen 20

Enige tijd geleden, 18 mei jl. om precies te zijn,  was ik aandachtig bezoeker van de eerste informatieavond over het project “Groen, Samen Doen” in Genderen. Eén van onderdelen van het coalitieprogramma behelst een bezuiniging van 100.000 euro op onderhoud van het openbaar groen. Niet de gemakkelijkste opdracht voor wethouder Pim Bouman. Welke uitvoering zou hij hier aan geven??

Het grootste bedrag hiervan dient bereikt te worden door het openbaar groen voor een groot gedeelte om te vormen naar gras. Dit naar ‘Amerikaans voorbeeld’. Nu vraag ik me al steeds vaker af of we Amerika wel als voorbeeld moeten zien maar in dit geval gruwel ik zeker van dat beeld. Rozenstruiken, hagen, vlinderstruiken en bloeiende bloemen verdwijnen. Kaal gras krijgen we ervoor terug.

Of….de burger moet zelf de snoeischaar en schoffel ter hand willen nemen. Een mooi voorbeeld van Samen Doen was het credo op de informatieavond in Genderen.

Wat mij betreft wordt hiermee de plank volledig misgeslagen. Samen Doen gaat er m.i. om initiatieven van inwoners en ondernemers van “onderop” te stimuleren. De gemeente kan dan daar waar mogelijk faciliteren. De gemeente neemt dus niet altijd meer het initiatief maar omarmt juist initiatieven uit de samenleving die in het mooiste geval ook nog ten goede komen aan het algemeen belang. Met het project “Groen Samen Doen” gebeurt dit nu dus juist in de verkeerde volgorde. Onder de dreiging van kaalslag worden inwoners “gemotiveerd” om zelf iets te gaan doen.

Deze kritiek heb ik ook geuit bij de raadsvergadering van 24 juni jl.. Alleen kritiek geven is makkelijk, dus namens het CDA Aalburg heb ik ook een aantal ideeën genoemd hoe het anders kan. Wethouder Bouman nodigde mij toen hierop uit om dit samen uit te werken. Die handschoen moest natuurlijk opgepakt worden.

Afgelopen woensdag was het dan zover. Aan het eind van de dag hebben Pim en ik met een ambtenaar gebrainstormd hoe deze bezuinigingstaak juist omgevormd kan worden tot een kans. Eigenlijk is het heel simpel. Denk buiten de kaders van het openbaar groen en betrek er ook andere uitdagingen op andere beleidsterreinen bij. Gecombineerd leidt dit tot oplossingen.  Wat betekent dit dan concreet?

Een aantal ideeën hebben we besproken.

1. Stel het onderhouden van een haag kost ongeveer 4 euro per m2 per jaar en gras maar 0,25 euro per m2. Dan is het omvormen van groen naar gras de makkelijkste weg. Maar natuurlijk niet de mooiste weg. Je kan ook kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat het onderhouden van hagen / bomen etc. bijvoorbeeld nog maar 2 euro per m2 per jaar hoeft te kosten.
De gemeente heeft ook een subsidierelatie met een groot aantal verenigingen. Hierbij zijn we op zoek naar social return wat geboden kan worden door deze verenigingen. Dat kan op vele manieren. Eén kans ligt hier. (Buurt)verenigingen krijgen de kans om door relevante stukken groen te adopteren hun kas met veel meer te spekken door stukken groen te adopteren en dit te onderhoud tegen een vergoeding van bijvoorbeeld 1,50 euro per m2. Gras blijft maximaal 0,25 euro per m2.  Stel beperkte kaders en geef mensen de ruimte. Verenigingen blij, gemeente blij.  ( PS. bedragen zijn enigszins hypothetisch )

2. Combineer de uitdagingen van de nieuwe participatiewet, samenwerking in de regio, en het openbaar groen met elkaar. M.a.w. , kijk samen met Werkendam en Woudrichem hoe je een (gezamenlijke) groendienst nog meer kunt betrekken met WAVA/GO! i.c.m. eigen nieuwe participatiemedewerkers. Met name op de wat langere termijn liggen hier zeker kansen.

3. Schakel het Prinsentuin College uit Andel in om actief in dit project te participeren.  Samen met (maatschappelijke) stages snijdt het mes hierbij aan twee kanten.

4. Probeer daar waar mogelijk werk door derden ( hoveniersbedrijven ) te verminderen en goedkoper op te pakken met de eerder genoemde oplossingen.

Wethouder Bouman is enthousiast en gaat dit nu verder oppakken. Ik hoorde zelfs één keer het woord implementeren.  Ik heb er dus vertrouwen in dat het lukt en zo wordt voorkomen dat straks de openbare ruimte uit bijna alleen gras bestaat. Mooi voorbeeld van Samen Doen tussen een oppositiepartij en college. Maar nog mooier is dat zo van onderop, op vrijwillige maar niet vrijblijvende basis, de samenleving wordt geactiveerd én beloond. Dat is dus “Groen Samen Doen”.

 

Aalburg isoleert zich met eigen visie

30 april 2015

Soms is iets niet wat het lijkt. Illusionisten zoals Hans Klok verdienen er veel geld mee. Maar ook in de politiek zit er vaak een diepere strategie c.q. gedachte achter wat iemand beweert c.q. hoe er wordt gehandeld in een debat. Afgelopen raadscyclus was hiervan voor de politieke fijnproevers een mooi voorbeeld van te zien.

Twee weken geleden presenteerde het Aalburgse college bij monde van verantwoordelijk wethouder vol trots een Aalburgse visie op samenwerking.  Deze is visie is opgesteld n.a.v. het weer opstarten van het samenwerkingsdossier in het Land van Heusden en Altena en de stap van de provincie om oud minister Veerman een advies hierover te laten uitbrengen aan gedeputeerde staten.

Kort samengevat komt de Aalburgse visie hier op neer. Zie de lokale overheid als facilitator en straal dienend leiderschap uit. En ten tweede wil Aalburg zoveel mogelijk samenwerken met de 4 O’s  ( ondernemers , onderwijs, overheid en overige partners ).

In de opiniërende vergadering was de input van de CDA fractie dat het ontbrak aan concrete stappen in de visie. Zowel op het gebied van overheidsparticipatie als op het gebied van de samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena.  Men wil hier een experimenteerfase aangaan zonder dat men een concreet doel benoemd. Dit heb ik vergeleken met het plakken van een pleister op een houten been. De verdediging van de wethouder was simpel en doeltreffend. “Wij leggen als college geen visie op maar we roepen u als raad op om te komen met amendementen en aanvullingen.”

Helaas bleek tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 28 april jl. dat de CDA fractie hier als enige gehoor aan had gegeven. Wij hadden m.b.t. de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena een drietal amendementen opgesteld. ( zie Amendement 1 , Amendement 2Amendement 3  ). De amendementen waren bewust niet te verstrekkend opgesteld. Dit zodat ze breed gedragen zouden kunnen worden binnen de raad.  Ik heb dat bruggen slaan genoemd. De amendementen besluiten het volgende: Beperk de experimenteerfase tot 1 juli 2017 ( conform het college akkoord ), geef aan dat na een succesvolle experimenteerfase een bestuurlijke of ambetelijke fusie een logisch vervolg is en tenslotte geef het signaal af richting Woudrichem en Werkendam dat zij de enige partners voor een mogelijke fusie.

Met deze amendementen had het CDA een drietal doelstellingen:

1. Een poging om vanuit Aalburg richting Woudrichem en Werkendam een positief signaal af te geven zonder dat een on-omkeer proces in gang wordt gezet. Hiermee zou de experimenteerfase een betere kans van slagen krijgen.

2. Een poging om bruggen te slaan binnen de raad van Aalburg. Met deze amendementen had het CDA namelijk de Aalburgse visie kunnen steunen waarmee hiervoor een grote meerderheid zou ontstaan. Dit had een krachtig signaal kunnen zijn richting provincie en Woudrichem en Werkendam.

3. Duidelijkheid krijgen over het feit of wethouder Sheikarriem wel écht open staat voor input vanuit anderen en niet koste was kost voor 100 procent zijn eigen visie wil handhaven.

Al tijdens de eerste termijn gaf Sheikkariem een duidelijk signaal af. “Ik ontraad u deze amendementen omdat hiermee Aalburg wordt geïsoleerd. Voor verschillende onderwerpen hebben we ook andere partners nodig!”. De SGP leek als grootste coalitiepartner wel iets te zien zitten in de amendementen en riep op tot een schorsing. Wat er zich toen achter gesloten deuren heeft afgespeeld bij de coalitie weet ik niet. Ik kreeg de indruk dat met name Ideaalburg geen enkele stap wilde zetten. Waarom is mij een volkomen raadsel.

Uiteraard heb ik aangegeven dat juist tot samenwerking met andere partners wordt opgeroepen en dat dit niet wordt uitgesloten. Maar dat alleen op het vlak van een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie alleen gekeken zou worden naar Werkendam én Woudrichem. Niet meer en niet minder. Maar de wethouder had zich ingegraven in zijn eigen loopgraven. Daar waar hij nu de raad juist elke keer toe oproept om deze te verlaten. Hoe geloofwaardig blijf je dan???

En wat is nu in mijn ogen het resultaat?  Richting de belangrijkste partners Werkendam en Woudrichem wordt het signaal afgegeven dat Aalburg geen andere partners uitsluit voor een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie in de toekomst. Aalburg wil zich nergens op vastleggen en alle opties op alle vlakken open houden. Met dit signaal isoleert Aalburg zich wederom onnodig binnen de regio. En dan moet de experimenteer fase ( zonder doel ) nog beginnen. Hoe efficiënt en effectief is dat? Eén ding weet ik zeker. Elke ondernemer die zo zijn bedrijf bestuurt gaat binnen afzienbare tijd failliet.

De wethouder ziet dit denk ik als onderhandelingsstrategie ( hard-to-get? ) of een poging om geen spanningen binnen de coalitie op te roepen. Jammer. Want als men nu goed had gelezen wat er staat in de amendementen en had geluisterd naar de input van het CDA was de visie breder gedragen geweest en had de experimenteerfase een betere kans van slagen gekregen. En dat was in het belang van iedereen in Aalburg geweest.