Browsing Category

Aalburg

Blij dat booractiviteiten Vermilion gestopt zijn

29 september 2016

 

zwaansheuvel-vermilionVermilion staakt haar booractiviteiten aan de Zwaansheuvel en dat is goed nieuws.  Hoewel Vermilion in haar voorlichting trachtte alle mogelijke risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, kon ze de vrees voor schade niet wegnemen. Als mogelijke risico’s werden genoemd eventuele bodemdaling en de kans op een beving. De verwachte bodemdaling werd ingeschat op minder dan 2 centimeter. Nu vormt bodemdaling in Nederland en daarmee ook in het Land van Heusden en Altena een steeds groter probleem, misschien nog wel groter dan de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. Om droge voeten te houden wordt water weggepompt, maar door bodemdaling moet steeds harder gepompt worden en zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de bodem nog harder daalt. Alle risico’s op bodemdaling moeten dus voorkomen worden, ook bij booractiviteiten zoals van Vermilion. Het risico op een beving werd door Vermilion erkent, maar laag ingeschat. Toch wordt een beving daarmee niet uitgesloten. In Groningen zitten ze nu met de gevolgen van de vele bevingen door gaswinning.  Dan was nog sprake van fracken; het injecteren van de boorput met chemische stoffen om de gaswinning te stimuleren.  Hoewel hier sprake was van fracking ‘light’ erkende Vermilion dat ook hier een seismisch risico niet was uit te sluiten, al sprak ze van een ‘zeer laag risico’. Bovendien is de afstand tussen de boorlokatie en het gebied voor de drinkwatervoorziening in Genderen zeer gering, met alle mogelijke gevolgen van dien indien er iets mis zou gaan bij het fracken en chemische stoffen in de bodem terecht zouden komen.  Kortom al die risico’s tezamen maken van de gaswinning in ons regio niet wenselijk is. Zeker in een tijdperk waarin het benutten van alternatieve energiebronnen zoals zon, wind en water steeds sneller gaat.

Zowel gemeente als waterschap konden niet voorkomen dat de rijksoverheid een vergunning gaf voor de gasboringen, omdat dit niet tot haar bevoegdheden behoort. Toch zijn wij als raadslid in Aalburg en algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland blij met het stopzetten van de gaswinningen. Nu is nog sprake van tijdelijke stopzetting, maar wij hopen op een definitieve stopzetting. We kunnen onze energie beter steken in duurzame bronnen zoals zon, wind en water. Dat past in het CDA uitgangspunt rentmeesterschap; alleen zo geven we de aarde verantwoord door aan ons nageslacht.

Hannie Visser Kieboom en Arno Bouman

Kasteel Meeuwen: Gekriekeel waar je Altenatureluurs van wordt

27 juli 2016

Kasteel Meeuwen Vorig jaar schreef ik al eens een blog over Kasteel Meeuwen. Daarin maakte ik me al zorgen over de gewijzigde opstelling die de provincie Brabant in haar bestuursakkoord had opgeschreven over mestverwerking en -vergisting. Inmiddels zijn we een jaar verder en eindelijk hebben de trage ambtelijke molens een resultaat opgeleverd. Er ligt vanuit de provincie een negatief advies over deze uitbreiding. Ik vind dat je dat als overheid niet kunt maken. De procedures rondom zijn al gestart in 2011.  Wat de provincie doet is een mooi voorbeeld van tijdens de wedstrijd de spelregels wijzigen.  De brief van de provincie aan de raad van Aalburg lijkt uit de koker te komen van een ijverige ambtenaar die kijkt wat NIET mogelijk is in plaats van wat WEL mogelijk is.

Gelukkig doen we dat in de raad van Aalburg anders. Daar ligt nu het advies van de provincie ( zie LINK ), dus het is aan de raad wat daarmee te doen. Helaas is het vakantietijd, maar dat betekent niet dat zoiets twee maanden stil moet blijven liggen. We hebben in de raad én zeker in de coalitie korte lijnen.  O.a. fractiegenoot Wouter van Vliet is hier inmiddels druk mee bezig. Van de SGP, VVD en BAB weet ik zeker dat ze hier hetzelfde over denken. Met andere partijen hebben we nog geen contact gehad.

De enige partij waarvan ik zeker weet dat ze ons niet zullen steunen is Progressief Altena. In de regionale kranten zijn Herman van Krieken en Kees de Waal namens deze partij en Altenatuur uitvoerig geciteerd. Ze scheppen het beeld van een massale mestfabriek met grote problemen voor het milieu en de volksgezondheid. Ze kunnen dat echter niet hard maken. Daarnaast vinden ze niet dat we mest van buiten de regio moeten importeren in ons gebied.  En ik maar denken dat de progressieven een voorstander zijn van open grenzen en solidariteit.

Van Krieken maakt het helemaal bont met zijn bezwaarschrift wat hij richting de raad heeft gestuurd ( zie LINK ). Hij heeft maar liefst 14 pagina’s nodig om zijn punt te maken. Van alles wordt er bij gehaald. Uiteraard mag de Veense Put hierbij niet ontbreken. Dat heeft dus echt helemaal niets met deze zaak te maken.  Door heel veel te roepen wordt het betoog alleen maar zwakker.
Een ander voorbeeld is dat van Krieken aan geeft is dat er geen sprake mag zijn van het oprichten van een nieuw industrieterrein in het buitengebied. Dat is natuurlijk een papieren tijger die ontstaat door teveel regelgeving. Het gaat om een uitbreiding van een beperkt aantal vierkante meters op eigen terrein.  Als we zo gaan beginnen zou je een bed and breakfast die van Krieken in het buitengebied wil oprichten ( van mij mag ie overigens ) een bungalowpark kunnen noemen.

Het waterschap heeft inmiddels, na uitvoerig onderzoek, toestemming gegeven om het afvalwater wat vrij komt uit de mestinstallatie rechtstreeks te lozen op het oppervlakte water. Dit omdat het 100% schoon water is. Hoezo milieu-onvriendelijk?

Kortom, het blijft zaak dat we als raad van Aalburg achter deze lokale ondernemer moeten gaan staan en ons hard gaan maken richting de provincie. Hopelijk gaat dit lukken. We gaan er in ieder geval onze lijntjes richting de Provinciale Staten ook voor inzetten.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd….

 

Veen blijft Veen

12 mei 2016

veen-600-250-resized Eén van de leukste rubrieken in het Altena  Nieuws is wat mij betreft “Uw mening”. Bijna elke week staan er wel lezenswaardige brieven in van meestal betrokken inwoners uit onze regio. Vandaag, 12 mei 2016, één brief van ene Coby Vos uit Veen. Ik ken deze mevrouw niet persoonlijk maar haar brief raakte mij wel. In een mooie brief maakt ze duidelijk dat er te vaak negatief over het dorp Veen wordt gesproken terwijl er juist veel sprake is van onderlinge betrokkenheid en naastenliefde. Ze heeft het persoonlijk ervaren.

Dat laatste kan ik niet zeggen. Ten eerste omdat ik niet in Veen woon en ten tweede ben ik gelukkig nog nooit in dergelijke moeilijke omstandigheden terecht gekomen. Inderdaad, Veen wordt te vaak in een negatief daglicht gesteld.  Als er een XTC-lab wordt gevonden is er sprake van weelderige drugshandel in heel het dorp. De Veense put heeft geen positief imago en de recente ontwikkelingen rondom de voormalige vuilstort op het voormalig terrein van Achilles Veen doen er ook niet goed aan.  En tot slot is het jaarlijkse kat-en-muis spel rondom oud en nieuw misschien wel het beste voorbeeld.

Raadslid Goedel van Ideaalburg maakte het afgelopen dinsdag in de raad wel erg bont. Bij de evaluatie van de jaarwisseling kwam aan de orde dat in het dorp Veen voor 28.000 euro aan schade was aangericht. Dat was meer dan helft van de schade in heel de gemeente Aalburg. Hij pleit ervoor om de OZB-belasting voor de Veeners maar collectief te verhogen want het was toch te gek voor woorden dat de andere inwoners van Aalburg hiervoor op moesten draaien.
Natuurlijk, elke euro schade is er één teveel. Daar is iedereen het over eens. Burgemeester Naterop pareerde direct door aan te geven dat zwartepieten geen zin heeft. Hij daagde de raad uit om te komen met oplossingen. Vanuit verschillende partijen werden suggesties gedaan. Van de kant van Ideaalburg bleef het stormachtig stil. Nee, oplossingen en/of ideeën aanreiken was volgens Goedel niet de opdracht voor die avond…… Hiermee ontplofte de voetzoeker van het raadslid in zijn eigen hand.

Inmiddels ben ik ruim twee jaar raadslid en ben ik het dorp Veen steeds meer gaan waarderen. Zoals overal is er sprake van incidenten. Goed, in het dorp Veen wat vaker dan in de andere dorpen. Maar op de Veense Put wonen veel mensen van buitenaf en is denk ik 90% van de mensen van goede wil.  Dat er een voormalige vuilstort door de gemeente Aalburg niet tijdig is aangemeld voor sanering kan niet op het conto van de bevolking worden geschreven. En bij oud-op-nieuw lang niet elke vandaal een geboren en getogen Veense.

Wat Veen positief onderscheid is de handelsgeest, positieve arbeidsmoraal en de grote saamhorigheid in het dorp. Een paar voorbeelden: De meeste werkgelegenheid wordt geboden in Veen c.q. door Veense ondernemers. Door er samen de schouders onder te zetten is er een schitterend nieuw complex voor Achilles Veen neergezet waar de regio trots op kan zijn. Als het de gemeente niet lukt om breedband te faciliteren zetten ondernemers er gezamenlijk de schouders onder om dit wel voor elkaar te krijgen. Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn tientallen vrijwilligers belangeloos in de weer om alles zo goed mogelijk in banen te leiden. En als laatste: men komt voor elkaar op en staat voor elkaar klaar!

Daarom ben ik het van harte eens met Coby Vos. Veen blijft Veen. En dat moet vooral zo blijven!!!