AZC-alert of eerlijk zullen we alles delen?

30 mei 2016

Europa is geconfronteerd met een vluchtelingenvraagstuk. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende stroom van asielzoekers richting Europa. De oorzaken zijn bekend. Oorlogen en honger. Hierdoor is een dermate slecht leefklimaat ontstaan dat je het logisch is dat mensen hun heil zoeken naar een veilige omgeving. En gelukkig wonen en leven wij in een dergelijke omgeving. Daar moeten we zuinig op zijn en die beschermen. Mede daarom hebben we in Nederland een streng asielbeleid waar ik achter sta. Zoveel mogelijk opvang in de regio en er is alleen (tijdelijk) plaats voor “echte” vluchtelingen.
In 2016 wordt verwacht dat er 93.000 asielzoekers aankloppen in Nederland. Vertaald naar inwoner-aantal betekent dit voor de provincie Noord-Brabant 14.000. In Brabant zijn inmiddels vier grotere asielzoekerscentra gevestigd waarin ongeveer 7000 mensen opgevangen kunnen worden. Er resteert dus nog een opgave van 7000 personen waarvan het provinciebestuur heeft gesteld: laten we dit eerlijk verdelen. In het Land van Heusden en Altena betekent dit dat de intentie is uitgesproken om met het COA in de gemeente Woudrichem een asielzoekerscentrum van 300 personen te realiseren. De gemeente Aalburg en Werkendam maken zich sterk voor de vestiging van 119 vergunninghouders.

Door deze “Brabantse aanpak” worden de lasten in Noord-Brabant eerlijk verdeeld.  Velen zullen het hier mee eens zijn. Maar op het moment dat er een AZC in je dorp wordt gepland veranderd deze mening nogal eens. Dat bleek afgelopen week ook in Andel. Nadat een bericht was rondgegaan dat er wellicht een AZC op een stuk nieuwbouwgrond gerealiseerd zou worden ontstond er de nodige onrust. Aan wethouder Paula Jorritsma de lastige taak om de geest weer terug in de fles te krijgen.  Ik heb een filmpje bekeken wat op genderen.org staat ( LINK ) en neem mijn petje voor haar af. Waarschijnlijk was het beter geweest als de gemeente eerder had aangekondigd dat er op 13 of 15 juni een informatiebijeenkomst zou komen voor het hele dorp.  Maar dat was niet gebeurd De wethouder ging erg netjes en rustig in op de begrijpelijke vragen die spelen. Lang niet overal waren al antwoorden op te geven, immers men is nog in de “onderzoeksfase”. Andel is één van de vier mogelijke locaties.

Ervan uitgaande dat Andel de meest logische locatie is resteert natuurlijk nog de belangrijke vraag of een AZC van 300 personen haalbaar is in een dorp van 2500 inwoners?  In zo’n situatie probeer dit altijd te vertalen naar mijn eigen situatie. Zou ik blij zijn dat er een AZC in mijn achtertuin gepland wordt. Nee, natuurlijk niet.  Maar ontslaat mij dat van de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de wereld? Nee, dat nog minder. Ik zou wel willen weten of dit objectief gezien het beste alternatief is wat er is in mijn gemeente. Ook zou ik graag duidelijkheid willen hebben over de extra maatregelen die worden getroffen bij de komst van een AZC.  Als beide vragen bevredigend beantwoord kunnen worden, zou ik er niet tegen kunnen stemmen. Dat is dus wel iets anders dan een warm voorstander. Als het zover komt dat er een AZC staat moeten we met elkaar er het beste van maken. Eerder is dit ook gelukt. In onze regio ontstond een systeem van ruilhandel ( LETS Circle ) waarmee asielzoekers voor een deel een nuttige  vorm van dagbesteding en integratie werd geboden. Voor de liefhebbers is er op internet nog een eindverslag te lezen. ( LINK  ).

We moeten oppassen om alleen te praten over de problemen die wij hebben met vluchtelingen en dan te vergeten met welke problemen deze mensen zijn geconfronteerd. Dat betekent niet dat wij niets mogen eisen van deze mensen. Ik pleit dan voor aanpassing c.q. adopteren van onze joods-christelijke tradities. Kort samengevat komt dat neer op:
1. Accepteren van volstrekte gelijkwaardigheid van mensen.  ( ongeachte geslacht, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid )
2. De vrijheid om te doen wat je behoort te doen.   ( dat is dus iets anders om alles maar te doen of te roepen wat je denkt )
3. Uitdragen van de deugden wijsheid, gerechtigheid, gematigdheid en moed aangevuld met geloof, hoop en liefde.

Wij mogen in Nederland trots zijn op deze waarden en normen en moeten dit veel meer durven uitdragen. Als we dit krachtig doen hiermee ons Nederlandse hart meer laten spreken hoeven we niet bang te zijn dat onze cultuur wordt overvleugeld door vreemde culturen of religies. Dan kunnen in onze regio ook best die nog niet 1% nieuwe streekgenoten aan. Dat is een gezamenlijke verantwoordlijkheid voor het hele Land van Heusden en Altena en niet alleen voor de  inwoners van Andel.

  • joseph pullens 31 mei 2016 at 13:36

    Hallo Arno,

    In grote lijnen met je eens. Als hier alles aan flarden zou worden geschoten en er zonder aanziens des persoons vermoord, gemarteld en verkracht zou worden, dan zou ik ook naar veiliger oorden vluchten. De beelden op tv zeggen genoeg. Maar dan heb ik het over echte vluchtelingen en niet over economische gelukzoekers.
    Een azc ligt overal gevoelig. Laat de mensen tijdig meepraten over oplossingen (net als in Heusden).
    Bovendien vind ik dat de wethouder daar niet alleen had moeten staan, maar dat het voltallige college daar aan tafel had moeten zitten. Elkaar steunen en rugdekking geven in dit soort moeilijke en gevoelige onderwerpen; dat had je als college uit moeten stralen!!