Aalburg isoleert zich met eigen visie

30 april 2015

Soms is iets niet wat het lijkt. Illusionisten zoals Hans Klok verdienen er veel geld mee. Maar ook in de politiek zit er vaak een diepere strategie c.q. gedachte achter wat iemand beweert c.q. hoe er wordt gehandeld in een debat. Afgelopen raadscyclus was hiervan voor de politieke fijnproevers een mooi voorbeeld van te zien.

Twee weken geleden presenteerde het Aalburgse college bij monde van verantwoordelijk wethouder vol trots een Aalburgse visie op samenwerking.  Deze is visie is opgesteld n.a.v. het weer opstarten van het samenwerkingsdossier in het Land van Heusden en Altena en de stap van de provincie om oud minister Veerman een advies hierover te laten uitbrengen aan gedeputeerde staten.

Kort samengevat komt de Aalburgse visie hier op neer. Zie de lokale overheid als facilitator en straal dienend leiderschap uit. En ten tweede wil Aalburg zoveel mogelijk samenwerken met de 4 O’s  ( ondernemers , onderwijs, overheid en overige partners ).

In de opiniërende vergadering was de input van de CDA fractie dat het ontbrak aan concrete stappen in de visie. Zowel op het gebied van overheidsparticipatie als op het gebied van de samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena.  Men wil hier een experimenteerfase aangaan zonder dat men een concreet doel benoemd. Dit heb ik vergeleken met het plakken van een pleister op een houten been. De verdediging van de wethouder was simpel en doeltreffend. “Wij leggen als college geen visie op maar we roepen u als raad op om te komen met amendementen en aanvullingen.”

Helaas bleek tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 28 april jl. dat de CDA fractie hier als enige gehoor aan had gegeven. Wij hadden m.b.t. de bestuurlijke samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena een drietal amendementen opgesteld. ( zie Amendement 1 , Amendement 2Amendement 3  ). De amendementen waren bewust niet te verstrekkend opgesteld. Dit zodat ze breed gedragen zouden kunnen worden binnen de raad.  Ik heb dat bruggen slaan genoemd. De amendementen besluiten het volgende: Beperk de experimenteerfase tot 1 juli 2017 ( conform het college akkoord ), geef aan dat na een succesvolle experimenteerfase een bestuurlijke of ambetelijke fusie een logisch vervolg is en tenslotte geef het signaal af richting Woudrichem en Werkendam dat zij de enige partners voor een mogelijke fusie.

Met deze amendementen had het CDA een drietal doelstellingen:

1. Een poging om vanuit Aalburg richting Woudrichem en Werkendam een positief signaal af te geven zonder dat een on-omkeer proces in gang wordt gezet. Hiermee zou de experimenteerfase een betere kans van slagen krijgen.

2. Een poging om bruggen te slaan binnen de raad van Aalburg. Met deze amendementen had het CDA namelijk de Aalburgse visie kunnen steunen waarmee hiervoor een grote meerderheid zou ontstaan. Dit had een krachtig signaal kunnen zijn richting provincie en Woudrichem en Werkendam.

3. Duidelijkheid krijgen over het feit of wethouder Sheikarriem wel écht open staat voor input vanuit anderen en niet koste was kost voor 100 procent zijn eigen visie wil handhaven.

Al tijdens de eerste termijn gaf Sheikkariem een duidelijk signaal af. “Ik ontraad u deze amendementen omdat hiermee Aalburg wordt geïsoleerd. Voor verschillende onderwerpen hebben we ook andere partners nodig!”. De SGP leek als grootste coalitiepartner wel iets te zien zitten in de amendementen en riep op tot een schorsing. Wat er zich toen achter gesloten deuren heeft afgespeeld bij de coalitie weet ik niet. Ik kreeg de indruk dat met name Ideaalburg geen enkele stap wilde zetten. Waarom is mij een volkomen raadsel.

Uiteraard heb ik aangegeven dat juist tot samenwerking met andere partners wordt opgeroepen en dat dit niet wordt uitgesloten. Maar dat alleen op het vlak van een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie alleen gekeken zou worden naar Werkendam én Woudrichem. Niet meer en niet minder. Maar de wethouder had zich ingegraven in zijn eigen loopgraven. Daar waar hij nu de raad juist elke keer toe oproept om deze te verlaten. Hoe geloofwaardig blijf je dan???

En wat is nu in mijn ogen het resultaat?  Richting de belangrijkste partners Werkendam en Woudrichem wordt het signaal afgegeven dat Aalburg geen andere partners uitsluit voor een mogelijke bestuurlijke of ambtelijke fusie in de toekomst. Aalburg wil zich nergens op vastleggen en alle opties op alle vlakken open houden. Met dit signaal isoleert Aalburg zich wederom onnodig binnen de regio. En dan moet de experimenteer fase ( zonder doel ) nog beginnen. Hoe efficiënt en effectief is dat? Eén ding weet ik zeker. Elke ondernemer die zo zijn bedrijf bestuurt gaat binnen afzienbare tijd failliet.

De wethouder ziet dit denk ik als onderhandelingsstrategie ( hard-to-get? ) of een poging om geen spanningen binnen de coalitie op te roepen. Jammer. Want als men nu goed had gelezen wat er staat in de amendementen en had geluisterd naar de input van het CDA was de visie breder gedragen geweest en had de experimenteerfase een betere kans van slagen gekregen. En dat was in het belang van iedereen in Aalburg geweest.

 • Arie van Loon 30 april 2015 at 21:18

  Je laat hierbij wel buiten beschouwing dat we dankzij het vreemde handelen van een andere gemeente zoveel samenwerkingstrajecten hebben zien stuklopen dat we nu een experimenteerfase nodig hebben om het vertrouwen te krijgen dat er wel meer in zit… 😉

  En dat een succesvolle samenwerking nodig is alvorens er (mocht je dat willen en mocht het toegevoegde waarde hebben) naar meer gekeken kan worden blijkt ook wel uit bijvoorbeeld deze uitspraak van Allers (RuG, directeur Coelho): “Om inhoudelijke redenen kun je besluiten te fuseren. Het gaat daarbij wel echt om lokaal maatwerk. Als een gemeente al veel dingen doet met andere gemeenten, kun je besluiten te fuseren.” http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/coelo-fusies-leveren-geen-geld-op.9435558.lynkx

  Dus de andere gemeente(n) heeft/hebben weinig reden om nu de vinger naar Aalburg te wijzen als ze zelf al hadden kunnen zorgen dat het traject veel verder was.

 • Jaap Budding 1 mei 2015 at 04:46

  Bij het lezen van de titel van deze bijdrage moest ik denken aan het gezegde dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Immers, het CDA probeert op slinkse wijze, om zich al vast te leggen voor de toekomst, terwijl de experimenteerfase nog loopt. Zo probeert het CDA nu al te forceren dat wordt gekozen voor een bestuurlijke samenwerking en tevens dat Werkendam en Woudrichem de enig mogelijke samenwerkingskandidaten zijn. Waarom zou Aalburg deze principiële keuzes nu al vast leggen? Om zo de gunst van het CDA te verkrijgen over de “Visie”? Dat is onzin natuurlijk. Laat eerst het experiment zijn resultaten afwerpen en neem op grond van die resultaten eventuele vervolgstappen. Maar leg je niet bij voorbaat vast over deze vervolgstappen. Zo probeert het CDA zelf een rookgordijn op te trekken over de doelstellingen van hun amendementen. Inderdaad, niets is wat het lijkt.

 • Het F-woord van Veerman - 14 mei 2015 at 22:37

  […] je het mij vraagt een prima advies. Het sluit ook goed aan bij de amendementen van het CDA Aalburg (LINK) van 28 april jl. die waren opgesteld als aanvulling en concretisering van de Aalburgse visie. […]