Monthly Archives

mei 2016

AZC-alert of eerlijk zullen we alles delen?

30 mei 2016

Europa is geconfronteerd met een vluchtelingenvraagstuk. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende stroom van asielzoekers richting Europa. De oorzaken zijn bekend. Oorlogen en honger. Hierdoor is een dermate slecht leefklimaat ontstaan dat je het logisch is dat mensen hun heil zoeken naar een veilige omgeving. En gelukkig wonen en leven wij in een dergelijke omgeving. Daar moeten we zuinig op zijn en die beschermen. Mede daarom hebben we in Nederland een streng asielbeleid waar ik achter sta. Zoveel mogelijk opvang in de regio en er is alleen (tijdelijk) plaats voor “echte” vluchtelingen.
In 2016 wordt verwacht dat er 93.000 asielzoekers aankloppen in Nederland. Vertaald naar inwoner-aantal betekent dit voor de provincie Noord-Brabant 14.000. In Brabant zijn inmiddels vier grotere asielzoekerscentra gevestigd waarin ongeveer 7000 mensen opgevangen kunnen worden. Er resteert dus nog een opgave van 7000 personen waarvan het provinciebestuur heeft gesteld: laten we dit eerlijk verdelen. In het Land van Heusden en Altena betekent dit dat de intentie is uitgesproken om met het COA in de gemeente Woudrichem een asielzoekerscentrum van 300 personen te realiseren. De gemeente Aalburg en Werkendam maken zich sterk voor de vestiging van 119 vergunninghouders.

Door deze “Brabantse aanpak” worden de lasten in Noord-Brabant eerlijk verdeeld.  Velen zullen het hier mee eens zijn. Maar op het moment dat er een AZC in je dorp wordt gepland veranderd deze mening nogal eens. Dat bleek afgelopen week ook in Andel. Nadat een bericht was rondgegaan dat er wellicht een AZC op een stuk nieuwbouwgrond gerealiseerd zou worden ontstond er de nodige onrust. Aan wethouder Paula Jorritsma de lastige taak om de geest weer terug in de fles te krijgen.  Ik heb een filmpje bekeken wat op genderen.org staat ( LINK ) en neem mijn petje voor haar af. Waarschijnlijk was het beter geweest als de gemeente eerder had aangekondigd dat er op 13 of 15 juni een informatiebijeenkomst zou komen voor het hele dorp.  Maar dat was niet gebeurd De wethouder ging erg netjes en rustig in op de begrijpelijke vragen die spelen. Lang niet overal waren al antwoorden op te geven, immers men is nog in de “onderzoeksfase”. Andel is één van de vier mogelijke locaties.

Ervan uitgaande dat Andel de meest logische locatie is resteert natuurlijk nog de belangrijke vraag of een AZC van 300 personen haalbaar is in een dorp van 2500 inwoners?  In zo’n situatie probeer dit altijd te vertalen naar mijn eigen situatie. Zou ik blij zijn dat er een AZC in mijn achtertuin gepland wordt. Nee, natuurlijk niet.  Maar ontslaat mij dat van de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de wereld? Nee, dat nog minder. Ik zou wel willen weten of dit objectief gezien het beste alternatief is wat er is in mijn gemeente. Ook zou ik graag duidelijkheid willen hebben over de extra maatregelen die worden getroffen bij de komst van een AZC.  Als beide vragen bevredigend beantwoord kunnen worden, zou ik er niet tegen kunnen stemmen. Dat is dus wel iets anders dan een warm voorstander. Als het zover komt dat er een AZC staat moeten we met elkaar er het beste van maken. Eerder is dit ook gelukt. In onze regio ontstond een systeem van ruilhandel ( LETS Circle ) waarmee asielzoekers voor een deel een nuttige  vorm van dagbesteding en integratie werd geboden. Voor de liefhebbers is er op internet nog een eindverslag te lezen. ( LINK  ).

We moeten oppassen om alleen te praten over de problemen die wij hebben met vluchtelingen en dan te vergeten met welke problemen deze mensen zijn geconfronteerd. Dat betekent niet dat wij niets mogen eisen van deze mensen. Ik pleit dan voor aanpassing c.q. adopteren van onze joods-christelijke tradities. Kort samengevat komt dat neer op:
1. Accepteren van volstrekte gelijkwaardigheid van mensen.  ( ongeachte geslacht, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid )
2. De vrijheid om te doen wat je behoort te doen.   ( dat is dus iets anders om alles maar te doen of te roepen wat je denkt )
3. Uitdragen van de deugden wijsheid, gerechtigheid, gematigdheid en moed aangevuld met geloof, hoop en liefde.

Wij mogen in Nederland trots zijn op deze waarden en normen en moeten dit veel meer durven uitdragen. Als we dit krachtig doen hiermee ons Nederlandse hart meer laten spreken hoeven we niet bang te zijn dat onze cultuur wordt overvleugeld door vreemde culturen of religies. Dan kunnen in onze regio ook best die nog niet 1% nieuwe streekgenoten aan. Dat is een gezamenlijke verantwoordlijkheid voor het hele Land van Heusden en Altena en niet alleen voor de  inwoners van Andel.

Veen blijft Veen

12 mei 2016

veen-600-250-resized Eén van de leukste rubrieken in het Altena  Nieuws is wat mij betreft “Uw mening”. Bijna elke week staan er wel lezenswaardige brieven in van meestal betrokken inwoners uit onze regio. Vandaag, 12 mei 2016, één brief van ene Coby Vos uit Veen. Ik ken deze mevrouw niet persoonlijk maar haar brief raakte mij wel. In een mooie brief maakt ze duidelijk dat er te vaak negatief over het dorp Veen wordt gesproken terwijl er juist veel sprake is van onderlinge betrokkenheid en naastenliefde. Ze heeft het persoonlijk ervaren.

Dat laatste kan ik niet zeggen. Ten eerste omdat ik niet in Veen woon en ten tweede ben ik gelukkig nog nooit in dergelijke moeilijke omstandigheden terecht gekomen. Inderdaad, Veen wordt te vaak in een negatief daglicht gesteld.  Als er een XTC-lab wordt gevonden is er sprake van weelderige drugshandel in heel het dorp. De Veense put heeft geen positief imago en de recente ontwikkelingen rondom de voormalige vuilstort op het voormalig terrein van Achilles Veen doen er ook niet goed aan.  En tot slot is het jaarlijkse kat-en-muis spel rondom oud en nieuw misschien wel het beste voorbeeld.

Raadslid Goedel van Ideaalburg maakte het afgelopen dinsdag in de raad wel erg bont. Bij de evaluatie van de jaarwisseling kwam aan de orde dat in het dorp Veen voor 28.000 euro aan schade was aangericht. Dat was meer dan helft van de schade in heel de gemeente Aalburg. Hij pleit ervoor om de OZB-belasting voor de Veeners maar collectief te verhogen want het was toch te gek voor woorden dat de andere inwoners van Aalburg hiervoor op moesten draaien.
Natuurlijk, elke euro schade is er één teveel. Daar is iedereen het over eens. Burgemeester Naterop pareerde direct door aan te geven dat zwartepieten geen zin heeft. Hij daagde de raad uit om te komen met oplossingen. Vanuit verschillende partijen werden suggesties gedaan. Van de kant van Ideaalburg bleef het stormachtig stil. Nee, oplossingen en/of ideeën aanreiken was volgens Goedel niet de opdracht voor die avond…… Hiermee ontplofte de voetzoeker van het raadslid in zijn eigen hand.

Inmiddels ben ik ruim twee jaar raadslid en ben ik het dorp Veen steeds meer gaan waarderen. Zoals overal is er sprake van incidenten. Goed, in het dorp Veen wat vaker dan in de andere dorpen. Maar op de Veense Put wonen veel mensen van buitenaf en is denk ik 90% van de mensen van goede wil.  Dat er een voormalige vuilstort door de gemeente Aalburg niet tijdig is aangemeld voor sanering kan niet op het conto van de bevolking worden geschreven. En bij oud-op-nieuw lang niet elke vandaal een geboren en getogen Veense.

Wat Veen positief onderscheid is de handelsgeest, positieve arbeidsmoraal en de grote saamhorigheid in het dorp. Een paar voorbeelden: De meeste werkgelegenheid wordt geboden in Veen c.q. door Veense ondernemers. Door er samen de schouders onder te zetten is er een schitterend nieuw complex voor Achilles Veen neergezet waar de regio trots op kan zijn. Als het de gemeente niet lukt om breedband te faciliteren zetten ondernemers er gezamenlijk de schouders onder om dit wel voor elkaar te krijgen. Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn tientallen vrijwilligers belangeloos in de weer om alles zo goed mogelijk in banen te leiden. En als laatste: men komt voor elkaar op en staat voor elkaar klaar!

Daarom ben ik het van harte eens met Coby Vos. Veen blijft Veen. En dat moet vooral zo blijven!!!