Monthly Archives

februari 2015

Zorgen over zorg

23 februari 2015

De zorg is er in Brabant, en dus ook het Land van Heusden en Altena slecht aan toe. Tenminste dat zou je denken als je het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag hebt gelezen. Op zaterdagmorgen viel te lezen ” Zorg-enquete:  inktzwart beeld”. Mensen die zorg nodig hebben zijn bang dat ze dit niet meer krijgen of er (veel) meer geld aan kwijt te zijn. Mensen die werken in de zorg zijn bang dat ze hun baan verliezen. Meer dan 80% van de mensen maakt zich zorgen over de veranderingen in de WMO, jeugdzorg en participatiewet.

Kortom, daar worden we niet vrolijk van.  Zeker niet als je de soms hartverscheurende verhalen leest die in de bijlage van de krant zijn opgetekend.

Aan de enquête hebben maar liefst 19.129 mensen meegedaan. Een representatieve steekproef dus zou je zeggen. Maar is dat wel zo? Vaak is het zo dat met dergelijke vrijwillige internet-onderzoeken in eerste instantie mensen meedoen die ergens niet (helemaal) tevreden zijn. Ook is het bekend dat tegenstanders vaak meerdere keren een dergelijke enquête invullen. Dat zal het beeld er niet rooskleuriger op maken.

Natuurlijk ben ik extra geïnteresseerd hoe de zorg er in Aalburg voor staat. Helaas is daar nu net niets over terug te vinden in de krant of op de site. ( www.bd.nl/zorg )  Gemiste kans wat mij betreft. Graag had ik de cijfers per gemeente na willen lezen. Als CDA fractie hebben aan het college o.a. gevraagd hoeveel mensen er in Aalburg tussen het wal en het schip terecht zijn gekomen. Het antwoord hierop is dat er geen meldingen bekend zijn. Enigszins geruststellend dus.

Neem ik dan het onderzoek helemaal niet serieus? Uiteraard wel. Het schept in ieder geval het beeld dat er veel onzekerheid is rondom de zorg. Vaak hoor je het geluid dat de invoering te haastig is gedaan. Ik denk dat dit klopt. Kijk alleen maar naar de problemen met de uitbetaling van  de PGB’s via de Sociale Verzekeringsbank.  Ook in Aalburg zijn hiervan voorbeelden bekend.

Gelukkig ook enkele positieve signalen. Zo laat een wijkverpleegster uit Sint-Michielsgestel weten blij te zijn met het feit dat er geen manager meer zit tussen haar en de client. Ze kan haar werk meer zelf indelen en zo effectief meer zorg verlenen. Hopelijk is dat een trendbreuk met de geluiden die je hoort over het continu in moeten vullen van allerlei formulieren.

Als CDA fractie zullen we in Aalburg de vinger scherp aan de pols houden. Zijn er gevallen bekend waarin het e.e.a. niet (helemaal) goed loopt. Kaart dit dan aan bij het Aalburgloket of neem contact met ons op.

Cameratoezicht mogelijk?

16 februari 2015

De afgelopen maanden wordt het Land van Heusden en Altena opgeschrikt door een reeks aan inbraken. De gemeente Aalburg vormt hierop zeker geen uitzondering. Zo werd o.a. bij rijwielhandel Vos in een weekend voor 50.000 euro aan fietsen weggehaald. Bij aardappelgroothandel Altena werd zelfs twee weekenden achter elkaar ingebroken en is de kluis ontvreemd.

Terecht vroeg Ideaalburg op de afgelopen raadsvergadering hier aandacht voor.  Of de portefeuillehouder veiligheid hierover contact gehad met de politie? En zo ja, of er sprake was van verscherpt toezicht of andere maatregelen? Burgemeester Naterop antwoordde dat er zeker contact was met de politie.  Tevens werd gemeld dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit. Alertheid van een ieder is dus geboden.  Daarom is o.a. het initiatief van Digitaalburg voor een digitale buurtpreventie middels Whatsapp ook te prijzen.

Maar is dit wel voldoende?

Is het niet beter om in de gemeente Aalburg op enkele strategische punten ook permanent camera-toezicht te passen? Denk aan de invalswegen van dorpen c.q. het gebied.  Waarschijnlijk kan dit in samenwerking met de buurtgemeenten Woudrichem en Werkendam worden opgepakt. Het CDA in Werkendam heeft dit al eerder aan de kaak gesteld n.a.v. vernielingen op de Tol in Sleeuwijk. Onze APV biedt hiervoor al enige ruimte en kan indien nodig best aangepast worden. Op vele plaatsen in Nederland wordt dit al toegepast. Op de wikipedia-pagina “Cameratoezicht”  staat een link welke leert dat  er schijnbaar in onze gemeente al enkele van die dingen hangen op de provinciale wegen.

Ik zie eigenlijk maar twee nadelen aan dit middel. Ten eerste natuurlijk de privacy-gevoeligheid. Gelukkig is hierover in de gemeentewet al het nodige geregeld. De gemeente Rotterdam ( waar maar liefst 400 permanente camera’s ophangen ) heeft een compleet reglement beschikbaar waarin dit aspect ruimschoots aan de orde komt.  Een tweede mogelijk nadeel zijn de kosten. M.i. hoeft het allemaal niet zo heel veel te kosten. Daarnaast zou het best wel eens zo kunnen zijn dat hier potjes voor zijn bij de landelijke politie en/of provincie. Bovendien is veiligheid een groot goed en dat mag best wat kosten.

Alleen bij incidenten kan er achteraf door de politie naar de beelden worden gekeken. Als we met elkaar maar genoeg ruchtbaarheid geven aan het feit dat deze camera’s er hangen en dat er vele mensen actief zijn bij de digitale burgerwacht zal dit een afschrik-effect teweeg brengen.  Mooie vorm van Samen Doen zou ik zeggen.

Kortom genoeg redenen om hierover enkele vragen te stellen aan het college. Zodra de antwoorden binnen zijn zal ik ze op deze internet pagina met een ieder delen. De vragen vindt u via onderstaande link:

20150216 CDA Aalburg vragen over mogelijkheden cameratoezicht

Achter gesloten deuren

1 februari 2015

Nee, deze blog gaat  niet over de TV serie op NET5. In deze “scripted reality” serie worden verhalen nagespeeld van mensen die een groot geheim met zich meedragen. Ik ken de serie persoonlijk niet maar de meest ingewikkelde problemen komen getuige de website aan bod. Ook het succesvolle boek van John Grisham uit 1992 waarin twee rechters van het hoogste rechtsorgaan in Amerika worden vermoord staat hier niet centraal. Het gaat gewoon over de raad in Aalburg.

Afgelopen raadcyclus vergaderde de raad van Aalburg maar liefst twee keer achter gesloten deuren. Is dat wel een positieve ontwikkeling?

Soms zijn er goede redenen om te grijpen naar het middel van de beslotenheid en vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld als er zaken besproken en/of besloten moeten worden waarbij de veiligheid van personen in het geding is. Of een situatie waarbij er grondexploitaties worden besproken. Marktpartijen zouden een concurrentievoordeel qua onderhandelingspositie kunnen creëren als bekend is tegen welke prijs bepaalde gronden in de boeken van de gemeente staan.

Steeds vaker wordt in Nederland naar het middel gegrepen van besloten vergaderingen waarbij geheimhouding wordt opgelegd. Het meest bekende voorbeeld is de zogenaamde commissie “Stiekem” waarbij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer vertrouwelijk worden bijgepraat over de stand van zaken van onze informatie- en veiligheidsdiensten. De landelijke politiek komt steeds meer in een spagaat over deze commissie. Stel, men hoort daar dat miljoenen bel gegevens doorgegeven worden aan de Verenigde Staten dan kan men daar in de Tweede Kamer helemaal niets mee doen. Frustrerend natuurlijk en men is zoekende naar de juiste vorm.

In Aalburg ontstaat nu iets soortgelijks. Afgelopen week werd in alle drie de raden binnen het Land van Heusden en Altena een besloten raadsvergadering belegd waarin geheimhouding werd opgelegd. Gezien het feit dat dit in drie gemeente bijna tegelijkertijd plaats vond, vertel ik geen geheim dat het onderwerp het proces van samenwerking binnen het Land van Heusden en Altena was.  Is het dan wel terecht dat dit vertrouwelijk gebeurd? Volgens mijn beoordeling komt met dit onderwerp de veiligheid van personen niet in het geding. Ik zie ook geen concurrentievoordeel voor marktpartijen. Het enige criterium wat ik kan bedenken is de politieke gevoeligheid van dit onderwerp.

Zonder dat de webcam meedraait en/of media aanwezig zijn voelen mensen zich wellicht vrijer om te zeggen wat ze echt vinden. Wellicht geven portefeuillehouders een kijkje in de keuken en willen ze polsen hoe e.a.a. politiek valt. Of er zijn andere strategische overwegingen. Feit is in ieder geval dat de inwoners van Aalburg nu niet weten wat er besproken is. Terwijl het toch heel belangrijk kan zijn voor de toekomst van ons gebied.

Het college heeft eerder aangegeven dat men in februari hun eigen visie op de samenwerking in het Land van Heusden en Altena zou presenteren. Dit zou dan in alle openbaarheid in de raad van Aalburg opiniërend behandeld worden. De agenda van deze vergadering is inmiddels gepubliceerd. De visie ontbreekt. Schijnbaar worden de kaarten tegen de borst gehouden. Misschien komt het later als Veerman zijn rapport heeft gepresenteerd?

Allemaal vragen. Eén ding is geen vraag voor mij. Met betrekking tot dit onderwerp moet zo snel mogelijk de openbaarheid weer gezocht worden. Het is niet democratisch dat dit in de achterkamers wordt beklonken c.q. voorgekookt. Elke Aalburger mag weten hoe de politieke partij waar men op heeft gestemd zich houdt aan haar verkiezingsbelofte(n). Daarom moeten we onze eigen commissie stiekem maar gauw afschaffen. Al voordat ie officieel is ingesteld.