Start met bouw appartementen in kerk Dussen

22 mei 2021

Bij mij als raadslid komen er regelmatig allerlei verzoeken langs van inwoners of projectontwikkelaars om eens mee te kijken naar een, in hun ogen, kansrijk bouwplan. Bij de realisatie van de plannen loopt men vast of heeft men zeker het gevoel dat men vast loopt. Meestal probeer ik dan via “stille diplomatie” mensen de juiste weg te wijzen. Regelmatig lukt dit maar soms zitten er gewoon ook teveel haken en ogen aan een plan dat het logisch is dat er uiteindelijk geen medewerking wordt verleend.

Voor de herbestemming van de kerk in Dussen ligt dat anders. Twee inwoners van Altena proberen al jaren hun plan goedgekeurd te krijgen. Realisatie van 20 starters- en seniorenappartementen in de voormalige kerk. Omdat het gebouw een gemeentelijk monument is, is de procedure terecht extra zorgvuldig. We moeten en willen zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Een commissie ruimtelijke kwaliteit ( CRK ) beoordeelt of de plannen met respect voor de monumentale waarden worden uitgevoerd. En hier knelt de schoen. Deze commissie neemt zeer ruim de tijd en legt de lat in mijn ogen hier te hoog.

Inmiddels is men overtuigd dat de wijze waarop de buitenkant van de kerk zichtbaar blijft, voldoet aan de monumentale toetssteen. Ook is men blij met de voorgestelde aanpassingen in de entree. Maar toch adviseert de commissie negatief over het totale plan. Men is het niet eens met de wijze waarop de binnenkant van het gebouw is vormgegeven. Hier wil men nog eens een tweetal appartementen laten vervallen. Dit zodat, naast in de entree, ook in het midden de kapconstructie in het zicht blijft. Hiermee wordt het financiële fundament onder dit bouwplan dusdanig instabiel dat de prijzen van de startersappartementen met minimaal 10-15 procent moeten stijgen.

In februari 2020 werden we als raadsleden al uitgenodigd om een kijkje te nemen in de kerk en inzicht te krijgen in de plannen. Iedereen was die middag enthousiast. Het bouwplan voorziet in een duidelijke behoefte en tegelijkertijd voorkomt het dat een gezichtsbepalend gebouw de komende jaren gaat verloederen omdat er geen onderhoud meer wordt gepleegd.

Foto bezoek 7 feb 2020

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Op basis van input van de CRK is de entree gewijzigd zodat daar de kapconstructie in beeld blijft. Maar nog steeds is er een langslepende discussie met de CRK en het college neemt maar geen besluit. De VVD heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld maar de antwoorden van het college stellen mij als CDA raadslid nog niet gerust.

De oproep aan het college is simpel. Stop met twijfelen en geef toestemming voor de realisatie van de appartementen conform het voorgestelde aangepaste bouwplan. Zorg hiermee dat de appartementen betaalbaar blijven en leg dus het laatste advies van de commissie naast u neer!! Het plan past perfect in de ambitie om meer woningen te realiseren voor de doelgroepen jongeren en senioren en het doet voldoende recht aan de monumentale waarden.

Eén centraal milieustation in Altena is een slecht idee

29 november 2020

De komende maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de milieustations in Altena. Op dit moment zijn dit er nog drie ( Giessen, Hank, Werkendam ). Eigenlijk zijn dit nu twee volwaardige stations en één steunpunt. Het gemeentebestuur stelt voor om dit terug te brengen naar twee en het milieustation in Hank te sluiten. Achterliggende gedachte is dat op de twee resterende stations het afval beter gescheiden kan worden en dat daar de met langere openingstijden en gescheiden ingangen voor gratis en betaald afval de dienstverlening substantieel wordt verbeterd.

De sluiting van het station in Hank ligt bij de Hank en Dussen gevoelig. Heel begrijpelijk en logisch. Afgelopen dinsdag was er de gelegenheid voor inwoners om bij de gemeenteraad in te spreken op dit onderwerp. Eén van de insprekers was dhr. Bogaarts uit Dussen.  In de zaterdagkrant kwam hij ook uitgebreid aan het woord in het AD. Hij pleit voor één centraal milieustation voor de gemeente Altena. Dit zou dan op de oude vuilnisbelt in Dussen gerealiseerd moeten worden.  

Alhoewel ik het altijd waardeer als mensen alternatieve ideeën hebben, is dit in mijn ogen echt een slecht idee. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen.  Ten eerste is er sprake van grote kapitaalvernietiging door sluiting van de huidige volwaardige milieustations in Giessen en Werkendam. Ten tweede zou dan in het groene hart van Altena nabij een weidevogelgebied een compleet nieuw milieustation gebouwd moeten worden. In mijn ogen is er dan sprake van een stukje landschapsvernietiging.  Waarbij het wegennet ook niet toereikend is voor de grotere verkeersstromen waarmee de investering sowieso in de miljoenen gaat lopen. Tenslotte geeft dhr. Bogaarts dat de afstanden voor elke inwoner nagenoeg gelijk zijn omdat het nieuwe milieustation centraal ligt.  Dat klinkt mooi maar dat is feitelijk natuurlijk een fabeltje.

Toch zitten er ook goede elementen in de inspraak van dhr. Bogaarts.. Hij geeft aan dat het inzamelen van een groter aantal afvalstromen dicht bij huis het beste werkt.  Dat klopt en dit zien we in Altena bijvoorbeeld bij het inzamelen van het GFT-afval met de groen-containers.  Dicht bij huis is dan vaak lekkerlijk bij huis of bij de milieuparkjes in de kern. Ook bij diverse supermarkten en winkels worden er succesvol gratis afvalstromen ingezameld. Dit werkt succesvol en zou nog verder uitgebreid kunnen worden in Altena.

De andere inspreker, dhr. Van Velthoven uit Hank , zit in mijn ogen ook op die lijn. Los van de emotie over de oude gemeente Dussen en corona was dit terug te horen in zijn inspraak. Hij zoekt een oplossing voor het inzamelen van belangrijke afvalstromen zoals tuinafval dichtbij huis.

Daar ligt in mijn ogen dan ook een mogelijke oplossing. Hoe kunnen we in Altena de inwoners verleiden om hier zelf mee aan de slag te gaan. In dit geval zou Hank een mooie kern zijn om dit experiment actief op te pakken. Samen met de inwoners en wellicht nog met het gebruik van het terrein van het huidige milieustation. Dit past prima bij uitnodigend besturen.

Een mooi uitdaging om hier de komende tijd met elkaar een goede oplossing voor te vinden. Komende dinsdag gaan we er met elkaar over in debat tijden de opiniërende Altena-tafel.

Woont Sinterklaas in Altena?

14 oktober 2020

Het duurt nog bijna twee maanden voor dat Sinterklaas, dit jaar helaas zonder intochten, zijn heerlijk avondje komt vieren in Nederland. Toch beschuldigt de VVD de coalitie in Altena van Sinterklaaspraktijken.

Onterecht natuurlijk. Ik zal het proberen uit te leggen. Afgelopen dinsdag mocht de raad na een zeer lang proces een klap geven op het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid in Altena. De oude regelingen van de drie gemeenten moeten geharmoniseerd worden. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken dat verenigingen de mogelijkheid krijgen om een stukje extra subsidie ontvangen als zij zich extra inzetten voor de samenleving.

Voor alle verenigingen die subsidie ontvangen of gebruik maken van één van de accommodaties zoals dorpshuizen en sportvelden een spannend raadstuk. Wat houden zij onder aan de streep over na de harmonisatie en hoe zit het met die “wederkerigheidsubsidie” ?

Veel verenigingen gaan er met de nieuwe regeling iets op vooruit maar er zijn natuurlijk ook diverse verenigingen die (iets) minder krijgen. In de regeling was opgenomen dat het verschil in vier stapjes wordt afgebouwd.

Als CDA hebben we de afgelopen periode heel veel besturen en vrijwilligers gesproken. Die vrijwilligers die zich met veel energie en inzet belangeloos inzetten voor hun vereniging. Verenigingen die belangrijk zijn voor onze samenleving. Met name in dit Corona-jaar horen wij daar veel zorgen. Kantines moeten sluiten, ledenaantallen lopen soms terug terwijl de lasten gelijk blijven.

We hebben ons de afgelopen maanden ingezet om voor elkaar te krijgen dat we die verenigingen niet in deze lastige periode met een extra tegenvaller mogen opzadelen. Bovendien heeft men zich hier nog niet op kunnen voorbereiden.
De oplossing hiervoor is simpel én doeltreffend. Stel het nieuwe beleid vast maar voeg een extra gewenningsjaar toe voor die verenigingen die erop achteruit gaan. Het grootste gedeelte hiervan kan betaald worden door het budget van de wederkerigheidssubsidies.

Dat jaar geeft de college en raad ook nog de tijd om nog eens goed te kijken haar de visie op accommodaties. Er is dan ook meer tijd om verenigingen praktische handvatten te geven hoe voldaan kan worden aan de wederkerigheidssubsidie. De vrijwilligers besteden al heel veel tijd en het mag niet de bedoeling zijn dat die hierdoor nog zwaarder belast worden.

Gelukkig zien bijna alle politieke partijen in Altena dit zo. Helaas zag de VVD ( met in haar kielzog de ChristenUnie ) dit niet zitten en speelden zij de kaart van Sinterklaasgedrag en het niet durven maken van lastige keuzes. Ook zou de compensatie een sigaar uit eigen doos zijn.

Jammer en onzin. Ik vind dit eerder zorgvuldig en zuinig omgaan met het verenigingsleven in Altena. Een belangrijke schakel voor jong en oud. Wat zouden we zijn zonder sport en cultuur in Altena. Dan zouden we pas de sigaar zijn.