807 namen en uiteindelijk wordt het Altena

5 oktober 2016

cda-altena-cirkel-groenDe burgemeester van Aalburg, Fons Naterop, roept het heel vaak: “De nieuwe gemeente in het Land van Heusden en Altena moet een innovatieve gemeente worden die op een aantal vlakken voorop loopt in Brabant en zelfs in Nederland”. Een ambitieuze uitspraak en houding waarmee mensen in beweging komen.

Dat is ook gelijk één van de speerpunten. De nieuwe gemeente moet van ons allemaal worden. Om dat te versterken is het noodzakelijk dat inwoners en ondernemers actief betrokken zijn bij de vorming van deze nieuwe gemeente. Samen kunnen we meer was ooit een verkiezingsslogan van het CDA en dat is een waarheid als een koe die hier ook opgaat.

Die betrokkenheid lukt tot op heden prima. Om te komen tot een visie en het definiëren van pilotprojecten zijn maar liefst 250 inwoners actief aan de slag gegaan. Afgelopen zaterdag 1 oktober presenteerden zij hun eindresultaat. Mooie projecten en schitterende visies.  Nu volgt de uitdaging om echte pilotprojecten te starten, te komen tot een concept-visie en hierbij ook inwoners een actieve rol te blijven geven.  Ik ga ervan uit dat de gemeenteraden hier ook ruimte voor blijven geven.

Een tweede voorbeeld is het proces van de naamgeving.  Een actieve rol van de inwoners is heel goed maar hier is, als je het mij vraagt wel een beetje een poppenkast opgetuigd. O.a. via een webinar is iedereen opgeroepen om namen in te dienen. De oogst is maar liefst 807 namen. Nu gaat een flinke naamgevingscommissie aan de slag die op “wetenschappelijk verantwoorde wijze”  gaat komen tot een shortlist van 5 namen. Daar mogen de drie afzonderlijke raden een plasje over doen en er maximaal 3 van maken. Als de drie raden tot verschillende namen komen mogen alle inwoners weer gaan kiezen uit minimaal 3 en maximaal 5 namen. En dan is er eind november eindelijk een naam…

De uitslag is wat mij betreft al bekend:  Altena.  Een inmiddels krachtige merknaam die bij iedereen bekend is. De naam komt al terug bij vele organisaties uit het middenveld en het bedrijfsleven. Recent kozen ondernemers met gezond boerenverstand die streekproducten vermarkten voor Puur Altena. Historisch is er één tegenargument te noemen: een groot gedeelte van de gemeente Aalburg behoorde niet tot het land van Altena maar tot het land van Heusden.  Voor mij is dat geen bezwaar. Ik voel me vanuit Aalburg al jaren een Altenees en wil dat graag blijven.

 

Blij dat booractiviteiten Vermilion gestopt zijn

29 september 2016

 

zwaansheuvel-vermilionVermilion staakt haar booractiviteiten aan de Zwaansheuvel en dat is goed nieuws.  Hoewel Vermilion in haar voorlichting trachtte alle mogelijke risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, kon ze de vrees voor schade niet wegnemen. Als mogelijke risico’s werden genoemd eventuele bodemdaling en de kans op een beving. De verwachte bodemdaling werd ingeschat op minder dan 2 centimeter. Nu vormt bodemdaling in Nederland en daarmee ook in het Land van Heusden en Altena een steeds groter probleem, misschien nog wel groter dan de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. Om droge voeten te houden wordt water weggepompt, maar door bodemdaling moet steeds harder gepompt worden en zo ontstaat een vicieuze cirkel waardoor de bodem nog harder daalt. Alle risico’s op bodemdaling moeten dus voorkomen worden, ook bij booractiviteiten zoals van Vermilion. Het risico op een beving werd door Vermilion erkent, maar laag ingeschat. Toch wordt een beving daarmee niet uitgesloten. In Groningen zitten ze nu met de gevolgen van de vele bevingen door gaswinning.  Dan was nog sprake van fracken; het injecteren van de boorput met chemische stoffen om de gaswinning te stimuleren.  Hoewel hier sprake was van fracking ‘light’ erkende Vermilion dat ook hier een seismisch risico niet was uit te sluiten, al sprak ze van een ‘zeer laag risico’. Bovendien is de afstand tussen de boorlokatie en het gebied voor de drinkwatervoorziening in Genderen zeer gering, met alle mogelijke gevolgen van dien indien er iets mis zou gaan bij het fracken en chemische stoffen in de bodem terecht zouden komen.  Kortom al die risico’s tezamen maken van de gaswinning in ons regio niet wenselijk is. Zeker in een tijdperk waarin het benutten van alternatieve energiebronnen zoals zon, wind en water steeds sneller gaat.

Zowel gemeente als waterschap konden niet voorkomen dat de rijksoverheid een vergunning gaf voor de gasboringen, omdat dit niet tot haar bevoegdheden behoort. Toch zijn wij als raadslid in Aalburg en algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland blij met het stopzetten van de gaswinningen. Nu is nog sprake van tijdelijke stopzetting, maar wij hopen op een definitieve stopzetting. We kunnen onze energie beter steken in duurzame bronnen zoals zon, wind en water. Dat past in het CDA uitgangspunt rentmeesterschap; alleen zo geven we de aarde verantwoord door aan ons nageslacht.

Hannie Visser Kieboom en Arno Bouman

Op naar één woningcorportatie in Altena?

3 augustus 2016

WoningcorporatiesAfgelopen dinsdag verscheen een artikel in het Brabants Dagblad over de salarissen van directeuren van woningcorportaties.  De moraal van het artikel is duidelijk. Directeuren van de corportaties die zich met name richten op het bedienen van mensen met een kleinere beurs verdienen massaal boven de norm. Als raadslid van de gemeente Aalburg kijk ik natuurlijk gelijk hoe het dan zit in de eigen gemeente. En wat blijkt?

Ons gebied met relatief weinig verhuurbare eenheden kent maar liefst drie (!) afzonderlijke woningcorporaties die actief zijn. Woonlinie, Meander en tot slot Land van Altena. De laatste richt zich op Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. De eerste twee zijn actief in het gehele gebied. Als je dan de beloningen van de directies zijn gaan op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Elke directeur verdiend ruim boven de norm. De norm voor alle drie de corporaties is 130.600 euro.  Voor drie woningcorportaties kom je dus totaal op 391.800 euro. Als je beloningen van de directeuren bij elkaar optelt kom je uit op 638.492 euro. Kanttekening hierbij is dat Meander de cijfers op 2015, ondanks herhaald verzoek van het Brabants Dagblad niet heeft verstrekt. Hier zijn dan neem ik aan de cijfers van 2014 gebruikt.

Nu rijst de vraag: Is een dergelijk salaris verantwoord?  En hoe bepaal je dit dan? Ten eerste is daar de norm. Die is er niet voor niets. Een norm-salaris van boven de 10.000 euro per maand vind ik zeer riant. Einde discussie zou je dan kunnen zeggen. Maar als iemand nu extreem goed is en hij creëert zoveel toegevoegde waarde voor de organisatie en haar belanghebbenden? Dan is het toch niet erg als dit ook beloond wordt? Een prima liberaal standpunt waar ik wel moeite mee heb als het om een maatschappelijke organisatie gaat.  Ten derde kan er sprake zijn van gemaakte afspraken uit het verleden die niet in één keer teruggedraaid kunnen worden. Dat kan ik niet beoordelen maar daar zal zeker sprake van zijn.

Om een beter beeld te krijgen bij het tweede argument ( bovenmatig presteren ) ben ik op ‘onderzoek’ uitgegaan. Welke bronnen zijn dan snel te vinden? Ik heb twee bronnen geraadpleegd. De jaarverslagen van de woningcorporaties en de website de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.  Omdat Meander volgens het Brabants Dagblad de hoogste salaris som heeft en daarover een actueel visitatierapport te vinden is ( zie LINK ) kregen zij van mij de meeste aandacht.

En wat blijkt?  Meander scoort volgens de visitatiecommissie op twee van de vier hoofdindicatoren een onvoldoende. Enkele opvallende zin sneden uit het rapport:

  • Meander heeft geen duidelijke visie op de lange termijn.
  • Er is sprake van beperkt risicomanagement.
  • Gebrekkige samenwerking op het gebied van de leefbaarheid.
  • Op het gebied van Raad van Toezicht scoort men een onvoldoende.
  • De solvabiliteit scoort onder de norm. ( te hoge schulden )

Er worden daarentegen ook positieve elementen genoemd:

  • Meander scoort volgens de huurders een ruimte voldoende ( in 2015 krijgt men zelfs volgens het eigen jaarverslag een 7,9! )
  • Meander scoort op de gebieden van duurzaamheid, aandacht voor zorg ook goed. Een mooi voorbeeldproject is de Zuidrand in Eethen.

Kijkend naar de financiële cijfers valt op dat Meander t.o.v. de andere twee corportaties een hoge schuldenlast heeft. Waarschijnlijk door keuzes uit het verleden die verkeerd uitgepakt zijn. Over 2015 heeft men wel een goed positief bedrijfsresultaat gehaald.  Alles overwegend is de conclusie gerechtvaardigd dat er geen sprake is van een optimaal presterende organisatie. Overigens valt in het jaarverslag ook te lezen dat de bestuurder in 2015 168.000 euro heeft verdiend. Er is geen sprake meer van een twee-koppige directie. Wat echter ook opvalt is dat er sinds 2015 1,9 FTE met de omschrijving “Strategie en Beleid” zijn toegevoegd. Is daar sprake van een nieuw gecreëerde functies?

Het is aan de Raad van Commisarissen van Meander wat men met de beloning van de bestuurders doet. Niet aan de gemeenteraad. Wat mij persoonlijk betreft moet dit zeker aandacht hebben en aangepast worden. Men heeft wettelijk tot 2021 de tijd om dit te regelen.

Mij lijkt het belangrijker dat er voor de langere termijn één woningcorporatie in het Land van Heusden en Altena komt en dat men naar vermogen gaat presteren. Alleen al op de post van bestuurders is dan een flinke bezuiniging mogelijk. Daarnaast heeft de gemeente dan met één strategische gesprekspartner te maken om zowel voor de gemeente als per kern prestatieafspraken te maken. Dat niet alledrie de corporaties daar nu om staan te springen gezien de schuldpositie van Meander kan ik me voorstellen. Meanderen betekent het bochtig door het landschap bewegen. Hopelijk staat dat synoniem voor de flexibiliteit van de organisatie richting de toekomst.  Ik ga er vanuit dat men in staat is om positief te veranderen. De jaarcijfers over 2015 zijn in deze een zwaluw die hopelijk zomer gaat maken.